Regler och ansvar för avfall

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska hantera, lagra och transportera avfall på ett säkert sätt. Här kan du läsa om lagar och regler för avfall. Alla verksamheter i Göteborgs Stad ska också arbeta förebyggande för att minska mängden avfall. Här hittar du vägledningar och checklistor med praktiska tips.

Lagar och regler för avfallshantering

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.

Förebygg avfall i Göteborgs Stad

Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte uppstår.

Fastighetsägarens ansvar för avfallshantering

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Producentansvaret

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den.