Hantering av fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du installera en fettavskiljare till avloppet. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Därför måste du som är fastighetsägare och har någon verksamhet, som restaurang eller liknande i din fastighet, se till att installera fettavskiljare. När du ska installera fettavskiljare måste du först anmäla det till oss på Kretslopp och vatten. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan för byggärenden. Ladda hem den och fyll i den direkt i din dator.

I blanketten kryssar du i rutan för Anmälningspliktig åtgärd och rutan för Fett- och oljeavskiljare förutom de övriga nödvändiga uppgifterna. Mejla den sedan till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Du kan också trycka ut den och skicka den i ett brev till:

Kretslopp och vatten
​Fettavskiljare
​Box 123
​424 23 Angered

Fettet fastnar i ledningarna

När fett från till exempel matlagning och bakning kommer ut i avloppsledningarna stelnar det och fastnar i rören. Detta kan leda till stopp i avloppsledningarna och det kan bildas svavelväte som stinker och orsakar frätskador på ledningarna. Det är något din fastighetsägare måste förhindra, och det bästa sättet att göra det idag är att installera en fettavskiljare.

En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fetter innan de når det allmänna avloppet. Det fungerar så att slam och tyngre partiklar sjunker till behållarens botten medan fettet samlas på vattenytan.Det fett som blir kvar i fettavskiljaren räknas som hushållsavfall och ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör.

Hur du installerar fettavskiljare

Fettavskiljare för verksamheter

Stora mängder fett kräver speciella kärl

Hanterar din verksamhet stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande, räcker det inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också speciella förslutningsbara uppsamlingskärl. Det finns företag som erbjuder kärl, och som hämtar och återvinner ihopsamlat fett från verksamheter.

Regler för behandlingen av fett

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Du hittar mer om hur du ska göra i Boverkets byggregler

Mejla oss om du har frågor

Mejla oss direkt på fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se om du har frågor om fettavskiljare.