Hantering av fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du installera en fettavskiljare till avloppet. Fettavskiljaren ska tömmas minst sex gånger per år. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Därför måste du som är fastighetsägare och har någon verksamhet, som restaurang eller liknande i din fastighet, se till att installera fettavskiljare. När du ska installera fettavskiljare måste du först anmäla det till oss på Kretslopp och vatten. Det gör du genom att fylla i blanketten: Ansökan för byggärenden

Ladda hem den och fyll i den direkt i din dator.

Du kan också trycka ut den och skicka den i ett brev till:

Kretslopp och vatten
​Fettavskiljare
​Box 123
​424 23 Angered

Fettet fastnar i ledningarna

När fett från till exempel matlagning och bakning kommer ut i avloppsledningarna stelnar det och fastnar i rören. Detta kan leda till stopp i avloppsledningarna och det kan bildas svavelväte som stinker och orsakar frätskador på ledningarna. Det är något din fastighetsägare måste förhindra, och det bästa sättet att göra det idag är att installera en fettavskiljare. 

En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fetter innan de når det allmänna avloppet. Det fungerar så att slam och tyngre partiklar sjunker till behållarens botten medan fettet samlas på vattenytan.

Vem ska ha fettavskiljare?

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en avskiljare för fett. Exempel på sådana verksamheter är:

  • Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, vägkrogar, restaurang, mottagningskök och gatukök, liksom sallads- och sushibarer och kaféer.
  • Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning.
  • Storkök
  • Charkuteriaffärer
  • Bagerier
  • Lokaler för livsmedelstillverkning eller hantering av livsmedel.
  • Affärer med butiksgrillning eller manuell delikatessdisk.

Du måste anmäla till Kretslopp och vatten när du installerar en fettavskiljare

När du ska installera en fettavskiljare måste du anmäla detta till Kretslopp och vatten eftersom fettavskiljare räknas som en fast installation.

Hur du installerar fettavskiljare

Fettavskiljare för verksamheter

Tömning av fettavskiljaren

Kretslopp och vatten ansvarar för tömning av fettavskiljare från verksamheter som genererar hushållsavfall, till exempel restauranger och storkök. Tömning av fettavskiljare beställs hos Kretslopp och vattens kundservice. Själva tömningen görs sedan av Kretslopp och vattens entreprenör. Övriga verksamheter (livsmedelsindustrier) ansvarar själva för tömningen av sina fettavskiljare, och kan anlita valfri entreprenör för tömning.

Fettavskiljare ska tömmas vid behov för att fungera bra. Om tömningen görs för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna riskerar att sättas igen. De fettavskiljare där Kretslopp och vatten ansvarar för tömningen ska dock tömmas minst sex gånger per år.

Fettavskiljaren ska alltid fyllas med vatten efter tömning för att den ska fungera. Hur länge du ska spola vatten för att fylla på beror på hur stor fettavskiljaren är. Om du är osäker på hur länge du ska spola eller hur du ska göra för att fylla på fettavskiljaren med vatten bör du kontakta den som installerat din fettavskiljare.

Kostnader för tömning av fettavskiljare

Här kan du se vad det kostar att tömma din fettavskiljare

Beräknad årskostnad 2021 för fettavskiljare med sex tömningar per år

För tömning med fast intervall betalar du 439 kr/gång, plus 417 kr/m³ för det material vi suger upp båda priser är utan moms. Extra kostnader kan tillkomma.

Detta är exempel på vad det kan komma att kosta. Exemplen utgår från att hela fettavskiljaren töms varje gång.

Fettavskiljarens storlek (m3)

Årskostnad 2021
Sex tömningar per år
(kr, utan moms)

1

5 136

2

7 638

3

10 140

4

12 642

5

15 144

6

17 646

Har du en större fettavskiljare och vill ha hjälp med att räkna ut vad årskostnaden kan bli, ring eller mejla vår kundservice, vars kontaktuppgifter finns i slutet av sidan.

Vill du göra uppehåll av tömningarna?

Om din verksamhet är stängd under minst åtta veckor i följd och du vill ha uppehåll i tömningen av fettavskiljare kan du skriftligt ansöka om det hos oss på Kretslopp och vatten. Tänk på att ansöka i god tid innan uppehållet ska börja. Vi kan bevilja dig uppehåll i tömningen i maximalt tre år. Det kostar inget att ansöka om uppehåll i hämtning.

Här hittar du vår blankett för Anmälan om uppehåll i hämtning för fettavskiljare 
Mejla den ifyllda blanketten du kan fylla i den direkt i din dator till vår kundservice. Du kan också posta blanketten som brev. 

Efter du har fått beviljat uppehåll kommer vi att tömma din fettavskiljare en sista ordinarie gång enligt tömningsschemat för din avskiljare. Dagen efter denna tömning börjar din uppehållsperiod. Eftersom fettavskiljaren måste vara tom på fett när uppehållet börjar, kan startdatum avvika från det du önskat. Om du vill att uppehållet ska börja tidigare måste du beställa extra tömning, och uppehållet börjar då dagen efter att den tömningen är gjord.

Glöm inte att även anmäla uppehåll i hämtningen av dina sopor. Det kan du också göra på blanketten ”Anmälan om uppehåll i hämtning för fettavskiljare”.

Vill du ha färre tömningar?

Om din verksamhet inte är stängd i minst åtta veckor, men du tror att det skulle räcka med färre tömningar av fettavskiljaren än vad vi kräver kan du ansöka om dispens – undantag – för så kallat utsträckt hämtningsintervall, det vill säga längre tid mellan tömningarna.

Här hittar du vår blankett för Dispens för tömning av fettavskiljare
Mejla den ifyllda blanketten du kan fylla i den direkt i din dator till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du kan också posta blanketten som brev till oss. Adressen hittar du i slutet av sidan. Märk kuvertet "Fettavskiljare".

Det kostar 4 280 kr utan moms per fettavskiljare att ansöka om dispens. Avgiften täcker Kretslopp och vattens kostnader för den utredning av frågan vi gör. När din ansökan har kommit in utreder en handläggare på Kretslopp och vatten om du kan få dispens eller inte. Handläggaren kontrollerar bland annat fettavskiljaren minst en gång inför eller i samband med ordinarie tömning.

Det finns ingen garanti för att din verksamhet får dispens. Beslutet beror på vad utredningen vi gör kommer fram till. Fettavskiljaren fortsätter att tömmas som vanligt tills utredningen är klar och beslut om eventuell dispens har fattats.

Om du får dispens kommer den att vara tidsbegränsad och gälla normalt som mest i fem år. Vårt mål är att du ska få beslutet inom fyra månader från det att ansökningsblanketten har kommit in till oss på Kretslopp och vatten. Vi kan behöva kontrollera fettavskiljaren vid ett par ordinarie tömningar. Om du har frågor om din inskickade dispensansökan, mejla till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se .

Efter att du har fått beslutet kommer du att få en faktura på avgiften för dispensansökan.

Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållanden till Kretslopp och vattens kundservice. En dispens upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden. En dispens upphör också att gälla om det skulle uppstå problem med fettavlagringar i den allmänna spillvattenanläggningen.

Stora mängder fett kräver speciella kärl

Hanterar din verksamhet stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande, räcker det inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också speciella förslutningsbara uppsamlingskärl. Det finns företag som erbjuder kärl, och som hämtar och återvinner ihopsamlat fett från verksamheter.

Regler för behandlingen av fett

Föreskrifter för avfallshantering

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Du hittar mer om hur du ska göra i Boverkets byggregler

Mejla oss om du har frågor

Mejla oss direkt på fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se om du har frågor om fettavskiljare.