Uteservering, regler och utformning

Det finns mycket att ta hänsyn till när du vill ha en uteservering. Här kan läsa mer om bland annat regler kring mått, utformning, tillgänglighet och när du behöver söka bygglov.

Ansök om tillstånd och bygglov?

Här hittar du information om hur du ansöker om tillstånd för uteservering

Här hittar du information om hur du ansöker om eventuellt bygglov

När behöver du bygglov?

Du behöver bygglov om du helt eller delvis bygger in din uteservering. Den kallas då istället för sommarveranda. Du behöver bygglov om uteserveringen har:

 • Väggar eller räcken som är högre än 110 cm från marken och mindre än 50 procent genomsiktlighet. Det gäller alla material, även för glas.
 • Höj- och sänkbara glasavgränsningar är bygglovspliktiga om de kan skjutas upp mer än 110 cm från backen.
 • Markiser eller tak med stödben
 • Flera sammanlänkade parasoller eller parasoller som ska fästas i fasaden.
 • Checklista med exempel för uteserveringar
 • Bygglov för uteserveringar - att tänka på
 • Säsongslov uteserveringar, exempel - bygglov eller inte
 • Regler för mått och placering

  Normalt placeras uteserveringen intill den egna lokalens fasad. Den kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. En uteservering måste ta hänsyn till att stadens trottoarer i första hand är till för gående. Det inkluderar också personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

  Grundregler för uteserveringar under sommarsäsongen (1 april – 31 oktober)

  • Mer än halva gångbanebredden får aldrig utnyttjas.
  • Det ska alltid finnas minst två meter fri passage på trottoarer med många fotgängare. På trottoarer med mindre antal fotgängare ska det alltid finnas minst en och en halv meter fri passage. Bedömningen av uteserveringens storlek görs av polismyndigheten och trafikkontoret.

  Grundregler för uteserveringar under vintersäsongen (1 november – 31 mars)

  • Anordningarna ska vara enkla och inte bygglovspliktiga. De ska alltså vara lätta att montera ner, vilket till exempel behöver göras snabbt på grund av väderförhållande, gatu- och ledningsunderhåll med mera. Därför får du inget tillstånd för en uteservering med golv under vintersäsongen.
  • Mer än halva gångbanebredden får aldrig utnyttjas.
  • Det ska finnas tre och en halv meter fri passage på trottoarer med många fotgängare. På trottoarer med mindre antal fotgängare ska det finnas två och en halv meter fri passagen. På trottoarer med gatuvärme gäller samma mått som under sommarsäsongen. Bedömningen av uteserverings storlek görs av polismyndigheten och trafikkontoret.
  • Avgränsning och möblering ska anpassas till gällande alkoholtillstånd.
  • Bygglovspliktiga uteserveringar på allmän platsmark under vintersäsong är inte möjligt

  Fritt passagemått

  Det fria passagemåttet betyder att det ska vara möjligt för gångtrafik att kunna passera utan bekymmer. Finns det träd, vägmärken, parkeringsmätare, cykelställ eller gatumöbler på trottoaren eller platsen betyder detta att den möjliga ytan för uteserveringen minskar, eftersom den fria ytan påverkas av dessa.

  Yttermått

  Uteserveringens yttermått inkluderar blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar. Dessa får därför inte placeras utanför uteserveringens godkända yttermått. Uteserveringens avgränsningar ska inte ha en permanent karaktär, men avgränsningar får ändå inte se ostadiga och vingliga ut. Avgränsningen får inte fästas i gatubeläggningen utan att trafikkontoret har godkänt det.

  Uteservering på gågator och gårdsgator

  På gårdsgator och gågator kan uteserveringar även placeras på motsatta sidan av gatan eller kvarteret om det anses lämpligt. Bedömningen görs av polismyndigheten och trafikkontoret. Storlek och utbredning får inte vara större än vad den skulle ha varit vid den egna lokalen. Avståndet mellan uteserveringen och den egna lokalen bedöms med hänsyn till trafiksäkerhet, livsmedelshantering och eventuellt serveringstillstånd för alkohol. Hänsyn måste också tas för krav på framkomlighet för räddningsfordon.

  Utformning

  Stadsmiljön får sin unika karaktär av bland annat husfasader och gatans utformning. Hur avgränsningen, möblemanget och parasoller eller en markis ser ut betyder mycket för helhetsintrycket. Ta därför hänsyn till omgivningarna när du planerar din uteservering.

  Tillgänglighet

  Plan- och bygglagen kräver att allmänna platser ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

  • Eventuell uppbyggnad ska därför ha en anpassad tillgänglighet.
  • En uteservering ska vara möblerad så att den är användbar även för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.
  • En uteservering ska ha en säker och funktionell avgränsning som även är tydlig för synskadade.
  • En uteservering som inte har serveringstillstånd ska ha markerade gavlar som är tydliga för synskadade.
  • Rådgör med De Handikappades Riksförbund eller kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

  Tänk på följande när du bygger din uteservering

  • Nivåskillnaderna ska vara så små som möjligt, helst ska uteserveringen ligga i marknivå.
  • Är det nivåskillnad, ska det finnas en ramp. För att minimera risken att någon välter, får rampen luta max 1:12 (8,3% lutning)
  • Rampen ska finnas på den yta som är arrenderad för uteserveringen, inte på själva gatumarken
  • För att någon med rullstol ska kunna ta sig in, ska öppningen till serveringen vara minst 0,9 meter bred.
  • Borden på uteserveringen ska placeras så att en rullstol kan passera

  Annat du behöver tänka på om du ska ha en uteservering

  Toaletter

  Restaurangens toaletter kommer att belastas mer med en uteservering. Det ska finnas tillräckligt med toaletter så att gäster inte uträttar sina behov utomhus.

  Ta kontakt med miljöförvaltningen om du har frågor om toaletter för din uteservering.

  Ljud

  En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om restaurangen öppnar upp fönster och dörrar då musik spelas i restauranglokalen.

  Det finns fler regler som gäller ljudnivån, till exempel vilka ljudnivåer som bostäder, hotell, serveringar, butiker eller andra verksamheter får utsättas för.

  Har du frågor om vilka regler som gäller för ljudnivå, gå till Folkhälsomyndighetens webbplats

  Brandsäkerhet

  Brandsäkerheten är viktig att ta hänsyn till. En brandskyddsdokumentation ska därför upprättas om det är täta sommarverandor. Denna ska redovisa brandbelastningen och restaurangens utrymningsväg. Rådgör med räddningstjänsten när du ska göra din brandskyddsdokumentation.

  Snöröjning och halkbekämpning

  Vintertid är fastighetsägaren ansvarig för snöröjningen och halkbekämpningen på trottoaren utanför sin fastighet. Detta innebär att du som ansöker om tillstånd för en uteservering tillsammans med fastighetsägaren ska bestämma vem som ansvarar för vad när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

  Serveringstillstånd

  Om du vill servera öl, vin eller sprit krävs serveringstillstånd. Du söker serveringstillstånd hos tillståndsenheten (Social resursförvaltning).

  För att ett serveringstillstånd ska gälla även en uteservering så krävs det att uteserveringen har en säker och funktionell avgränsning. Tillståndsenheten beslutar också om uteserveringens stängningstider.

  Ansök om serveringstillstånd för restaurang

  Regler för rökning på uteserveringar

  Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen. Läs mer på sidan Rökfria serveringsmiljöer.

  Tillsyn av din uteservering

  • Vad du får göra på offentlig plats regleras i Ordningslagen. Brott mot denna kan medföra böter. Om det som byggs på gatumark avviker från tillståndet ska rättelse ske omedelbart efter polismyndighetens påpekande, annars återkallas tillståndet och vite kan utdömas. Misskötsel kan komma att tas in i bedömningen vid kommande ansökningar om tillstånd.
  • Om du bygger en sommarveranda utan bygglov eller inte följer kraven kring tillgänglighet är det Byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.
  • Miljönämnden är tillsynsmyndighet när det gäller livsmedelshantering, avfallshantering, störningar för omgivningen och sanitära frågor.