Regler och tillstånd för uteservering

Det kan vara flera tillstånd du behöver söka för din uteservering och det finns också flera regler som behöver följas. Det handlar om allt från serveringstillstånd och hur du får placera din uteservering till vad som gäller för städning, ljudmiljö och uppvärmning.

 • Innan du ansöker

  Vägen till en färdig uteservering går smidigare om du redan i förväg känner till vilka regler som gäller för dig. Det kan handla om krav på tillgänglighet, hur du får använda platsen eller vad som gäller för ljud som kan uppfattas som störande.

  Du bör därför läsa igenom informationen som finns här och på ett tidigt stadium kontakta de olika tillståndsgivarna, samt eventuellt ta hjälp av konsulter.

  Det handlar till exempel om att prata med trafikkontoret om kostnad för att få använda stadens mark, med tillståndsenheten om vilka handlingar som krävs för serveringstillstånd eller kanske ta hjälp av en konsult såsom arkitekt eller antikvarie innan du lämnar in din bygglovsansökan.

  Du kan inte få svar på allt innan du ansöker eftersom det först kan avgöras vid tillståndsprövningen, men du kan få hjälp med vilka tillstånd du behöver och hur du lämnar in ansökningar som är så kompletta som möjligt från början.

  Säsongen för uteserveringar under sommartid är under perioden 1 april – 31 oktober. Säsongen för uteserveringar vintertid är under perioden 1 november – 31 mars. Du kan bara få polistillstånd för en hel sommar- eller vintersäsong och får då sätta upp och ta ner den när som helst under perioden.

 • Ljud

  En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om man öppnar fönster och dörrar när musik spelas i restauranglokalen.

  Restaurangen får gärna spela musik för sina gäster, men den ska inte störa de som bor nära restaurangen.

  Följande riktvärden för musik från restauranger gäller i närboendes bostadsrum såsom sovrum:

  • 45 dBA i maximal ljudnivå
  • 25 dBA i medelvärde under en mätperiod

  Det behövs en ljudisoleringsmätning för att miljöförvaltningen ska kunna bedöma om lokalen är lämplig för serveringstider efter klockan 23.00. Vid en ljudisoleringsmätning mäter man hur mycket husets byggnadskonstruktion dämpar ljudet till lägenheter som gränsar direkt till lokalen via väggar, golv eller tak. Hör av dig till miljöförvaltningen om du vill ha mer information.

  Kontaktuppgifter och mer information om ljudnivåkrav hittar du på: Buller från restauranger

 • Rökning, tobak

  Rökning är förbjuden på uteserveringar. Det är inte heller tillåtet i anslutning till uteserveringar, eftersom besökare inte ska utsättas för rök. Rökrum eller rökrutor får inte ordnas på uteserveringar. 
  Kontaktuppgifter och mer information om rökfria serveringsmiljöer hittar du på Rökfria serveringsmiljöer.
 • Placering

  En uteservering är en tillfällig utvidgning av serveringsytor för till exempel en restaurang, ett café eller en kiosk. Uteserveringen kan ligga i närheten av din lokal eller som en fristående satellitrestaurang eller foodtruck. 
  Utgångspunkten är att storleken på din uteservering är proportionerlig sett till den lokal som du redan har och att den är anpassad till platsen, där ofta många uteserveringar samsas om ytan. Vanligtvis innebär det att uteserveringen placeras intill den egna lokalens fasad och inte är längre än vad lokalen är på insidan av fasaden.

  Uteserveringar som ligger i hörn bör dras in en bit, så att bakomliggande fasad fortfarande syns. Om det går bör entrén placeras på uteserveringens långsida. Blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar ska inte placeras utanför de yttermått som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov. Detta gäller också för fristående uteserveringar. 

  Allmän platsmark

  Allmän platsmark är mark inom ett område med detaljplan som är tänkt för ett gemensamt behov, alltså till för alla att använda. Allmän platsmark får bara tillfälligt användas för en enskild verksamhet, som en uteservering och den ska inte heller stängas av för allmänheten. Gator, torg och parker är exempel på allmän platsmark. 

  Det är viktigt att ta hänsyn till de träd som finns på den allmänna platsmarken. Om du vill placera din uteservering inom 4 meter från trädkronans utsträckning kan skyddsåtgärder, såsom kompaktering av marken, behövas så att träden inte skadas. Skyddsåtgärderna ska godkännas av park och naturförvaltningen innan tillstånd beviljas.

  För frågor om träd på allmän platsmark: kontakta park- och naturförvaltningen

  Kvartersmark

  Kvartersmark är all mark inom ett område med detaljplan som inte är allmän platsmark eller vattenområde. Kvartersmark kan vara tänkt för många olika saker. I detaljplanen står det vilken användning som är tillåten till exempel bostäder, handel, kontor.

  Möjligheterna att bygga kan även vara reglerad mer i detalj på kvartersmark. Läs vad en detaljplan är och vad som gäller för din fastighet på Detaljplan - var du bor påverkar.

  Offentlig plats 

  Allmän platsmark och kvartersmark kan också vara offentlig plats, som är en plats där allmänheten ska ha tillträde. Du behöver ett polistillstånd för att få uppföra din uteservering på offentlig plats.
 • Tillstånd att använda offentlig plats

  Uteserveringar på offentlig plats, en plats där allmänheten ska ha tillträde, kräver tillstånd från polismyndigheten, Göteborg City/tillstånd. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om polistillstånd för uteservering hittar du på: Uteservering - Polismyndigheten (polisen.se)). 

  Om uteserveringen ska placeras på kommunens mark lämnar Polismyndigheten ansökan vidare till trafiknämnden, som uttalar sig om kommunens samlade villkor för upplåtelse av marken. Läs mer om upplåtelse och avgifter på: Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark
 • Beslut om bygglov

  Om du har någon del i din uteservering som kräver bygglov behöver du ett beslut om bygglov och startbesked från stadsbyggnadskontoret för att få sätta upp din uteservering. Du ansöker då antingen om ett permanent säsongslov eller ett tidsbegränsat säsongslov. Säsongslov används för säsongsbundna eller återkommande åtgärder på samma plats varje år, till exempel en uteservering som ska tas bort när säsongen är över.

  Permanent säsongslov

  Om din uteservering ska vara på allmän plats bara under sommarsäsongen och är så öppen att gästerna kan ta del av livet utanför uteserveringen, det vill säga är ett komplement till den allmänna platsens användning, kan ett permanent säsongslov beviljas. Slutna uteserveringar kan inte få permanent säsongslov eftersom det inte är tillåtet att stänga av den allmänna platsen från allmänheten.

  Om din uteservering ska vara på kvartersmark där man inte får ha byggnader genom att den har “punktprickats” eller angetts som förgårdmark i detaljplan kan den ändå tillåtas som liten avvikelse, om du bygger uteserveringen på en mindre del av ytan. Ska din uteservering vara på så kallad förgårdsmark behöver din uteservering ha en planterad zon ut mot gatan.

  Uteserveringen ska också passa in i området vad gäller färg och material. Under rubrikerna Öppen uteservering, Delvis sluten och Utformning kan du läsa mer om hur en sådan, luftig uteservering skulle kunna se ut. 

  Med ett permanent säsongslov kan uteserveringen sättas upp igen utan ny ansökan om bygglov i ett obegränsat antal år, om det sker inom ett år från det att uteserveringen senast togs ner och utseendet, storleken och platsen är exakt samma. Det behövs inte rivningslov när uteserveringen ska tas ner.

  Tidsbegränsat säsongslov

  Ett tidsbegränsat säsongslov kan vara ett alternativ om du inte vill ha eller kan få ett permanent säsongslov. Ett tidsbegränsat säsongslov kan ges för en uteservering som behövs under en säsong och där det finns ett behov av att tillfälligt ha större serveringsyta, till exempel en uteservering under sommarsäsongen. Det ska vara möjligt att ta bort uteserveringen och återställa platsen. Det finns ingen gräns för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov för sommarsäsong kan förlängas.

  Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om bygglov hittar du på:

  Om det krävs bygglov för din uteservering behöver du också ett startbesked. Beroende på hur du utformar din uteservering så kan det komma att krävas kontrollansvarig, kontrollplan, brand-PM och liknande handlingar.
 • Serveringstillstånd

  För att sälja och servera alkohol på din uteservering behöver du ett serveringstillstånd som också omfattar uteserveringen. Ta gärna en tidig kontakt, så berättar tillståndsenheten vad som krävs i just ditt fall. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol hittar du på: Serveringstillstånd för alkohol

 • Uppvärmning

  Har du terrassvärmare och har mer än 60 liter gasol, motsvarar 2 gasolflaskor benämnda P11, behöver du tillstånd för hantering av gasol. Det är viktigt att förankra och placera terrassvärmare så att de inte välter och så att markiser och parasoller går att fälla ihop. El som uppvärmningskälla kan vara ett alternativ till gasol. Du kan ansöka om tillstånd för brandfarlig vara på:

  Tillstånd brandfarlig vara - Räddningstjänsten

  Marschaller utgör en olycksrisk, särskilt för personer med synnedsättning och bör därför undvikas. Stearinet kan också orsaka skador på markbeläggningen och är ofta svårt att få bort. 

  Tänk på att:

  • Terrassvärmare inte får sticka ut utanför uteserveringens yta.
 • Städning och snöröjning

  Du som har polistillstånd för att använda kommunens mark ansvarar för att ytan 25 meter runt uteserveringen hålls fri från skräp som till exempel tuggummi, cigarettfimpar, löv och ogräs. Det är viktigt att minimera risken för nedskräpning och problem med fåglar och råttor i området runt uteserveringen. Se därför till att uteserveringen ingår i restaurangens eller caféets sophantering och ha god uppsikt över uteserveringen.

  Uteserveringen ska inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar – den är ett serveringskomplement till din restaurang eller ditt café. När uteserveringen stänger för säsongen ska du städa ytan och återställa platsen till ursprungligt skick.

  Vintertid är fastighetsägaren ansvarig för snöröjningen och halkbekämpningen på trottoaren utanför sin fastighet. Detta innebär att en café- eller restaurangägare som ansöker om tillstånd för en uteservering ska tillsammans med fastighetsägaren bestämma gränserna för vem som ansvarar för vad när det gäller snöröjning och halkbekämpning. 

Filer och dokument