En uteservering för alla

Offentliga platser som uteserveringar är till för alla och behöver därför vara tillgängliga för alla att ta del av. Här samlar vi det du behöver tänka på för att skapa en välkomnande och tillgänglig uteservering som det är lätt att komma in på och där det finns tillräcklig med plats att röra sig på för personer med nedsatt syn, rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

En uteservering för alla

För att skapa en välkomnande och tillgänglig uteservering ska det vara lätt att komma in på uteserveringen och finnas tillräcklig med plats att röra sig på för personer med nedsatt syn, rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Du behöver även ta hänsyn till hur uteserveringen möbleras, så att det finns förutsättningar för alla att sitta.

Det är också viktigt att inramningen är säker och funktionell för personer med synnedsättning. Det innebär bland annat du som har serveringstillstånd ska ha väl markerade gavlar som är tydliga för personer med synnedsättning.

Framkomlighet

Framkomligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, gående med barnvagn eller rullator och räddningstjänst måste garanteras. Mellan uteservering och gata ska det därför alltid finnas en minst 1,5 meter bred gångbana som är fri från hinder.

Exempel på hinder är stolpar, skyltar, cykelställ, träd, urnor och parkeringsautomater.

Om gatan har ett konstgjort ledstråk ska det finnas en fri yta på minst 0,6 meter mellan ledstråket och uteserveringen. Dessutom ska gångytan mellan uteservering och gata ha en fri, slät yta på minst 0,9 meter för att personer som använder rullstolar, barnvagnar med flera ska kunna ta sig fram bekvämt.


Mycket viktigt i utformningen av din uteservering är att tänka på framkomligheten. På den här skissen ser du hur mycket av gångbanan som ska vara fri från hinder. Tänk på att inte ställa gatupratare eller menyskyltar i ledstråket.  

Grundregler under sommarsäsongen, 1 april – 31 oktober

Grundregeln är att det ska finnas en minst 2 meter bred gångbana som är fri från hinder mellan uteservering och gata, förbi hela uteserveringen. På breda gångbanor med höga gångflöden behöver utrymmet för gående vara bredare. Undantagsvis kan en 1,5 meter bred gångbana accepteras. Den här bedömningen görs av trafikkontoret i samband med att du söker polistillstånd för din uteservering. Uteserveringen ska dessutom aldrig ta upp mer än halva gångbanebredden.


Under sommarsäsongen ska minst 2 meter av gångbanan vara fri från hinder, under vintersäsongen minst 2,5 meter.

Grundregler under vintersäsongen, 1 november – 31 mars

Under vintersäsongen ska minst 2,5 meter av gångbanan vara fri, eftersom det måste gå att maskinröja snö och halkbekämpa gångbanorna. På gator med många fotgängare ska det finnas minst 3,5 meter fri gångbana. Den här bedömningen görs av trafikkontoret i samband med att du söker polistillstånd för din uteservering. Uteserveringen ska aldrig ta upp mer än halva gångbanebredden. På gator med gatuvärme gäller samma mått som under sommarsäsongen.

Gågator och gångfartsområden

På gågator och inom gångfartsområden ska uteserveringen aldrig ta upp mer än en fjärdedel av gatans bredd. Anledningen är att det kan ligga, eller komma att bli en restaurang på andra sidan gatan. Samtidigt måste det finnas möjlighet för större fordon, räddningstjänsten, att komma förbi. Uteservering på motsatt sida av gågator och gångfartsområden kan vara möjligt om fastighetsägaren och markförvaltaren som oftast är trafikkontoret godkänner det.

Tillgänglighet till uteserveringen

För att skapa en välkomnande och tillgänglig uteservering ska nivåskillnaderna vara så små som möjligt, helst ska uteserveringen ligga i marknivå. Om det finns nivåskillnader ska det finnas en ramp. Rampen ska sitta fast och luta max 1:12, det vill säga 8,3%, för att den ska vara säker och minimera risken att någon välter. Det betyder att om höjdskillnaden från gatan är 0,5 meter behöver rampen vara 6 meter lång. Rampen måste ligga inom uteserveringsytan. För att ramper ska vara säkra för alla kan de behöva förses med kontrastmarkering, avåkningskanter och/eller ledstång.

Du ska alltid utgå från platsen och byggnaden när du utformar en ramp eller trappa, men det finns ett antal grundregler för förbättrad tillgänglighet. Du kan läsa om Enkelt avhjälpta hinder på boverket.se.


Nivåskillnader ska vara så små som möjligt. Här ser du exempel på hur mycket en ramp får luta.

Tillgänglighet på uteserveringen

  • Öppningen till uteserveringen ska vara minst 1 meter bred, så att en person i rullstol lättare kan ta sig in.
  • Borden på uteserveringen ska placeras så att man lätt kan passera med sin rullstol.
  • Möblera uteserveringen så att alla kan använda den, med stolar där några har armstöd och bord anpassade för personer med rullstol.