Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. När du vill använda offentlig plats ska du söka polistillstånd, oavsett om du är privatperson eller företräder ett företag eller en organisation. Polisen skickar frågan till Göteborgs Stad som avgör om användningen av ytan är lämplig. Om staden godkänner din ansökan tar vi ut en avgift.

1.  Välj en plats

  • Du börjar med att välja plats och läsa igenom reglerna för det tillstånd du vill ha.
  • Förbered din ansökan genom att kortfattat beskriva vad du vill göra.
  • Du behöver också bifoga en kartskiss över platsen i din ansökan.
  • Markera den plats på karta du vill använda och hur stort utrymme du behöver.

2. Skicka ansökan till polisen

Hämta och fyll i ansökningsblanketten från polisens webbplats eller använd deras e-tjänst.

Polisens webbplats

Skicka ansökan till polisen via e-post eller brev. Du kan också lämna in ansökan vid ett besök hos polisen. Adresser för tillståndsansökan hos polisen.

Det är viktigt att du betalar polisens ansökningsavgift. När polisen har tagit emot din ansökan skickar de ut en inbetalningsavi. De börjar inte handlägga ditt ärende förrän denna är betald.

3. Polisen bedömer ansökan

Polisen bedömer din ansökan utifrån utgångspunkterna: trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Om det finns hinder för någon av dessa punkter kan de avstyrka din ansökan och då får du inget tillstånd. Om det inte finns några hinder skickar de vidare ansökan på remiss till stadsmiljöförvaltningen.

4. Stadsmiljöförvaltningen bedömer ansökan

Stadsmiljöförvaltningen kontrollerar först om ansökan rör offentlig eller privat plats.

Ansökan rör offentlig plats

Om det är en offentlig plats handlägger stadsmiljöförvaltningen din ansökan. Vi bedömer bland annat hur det du söker tillstånd för fungerar med trafik, städning, miljö och tillgänglighet med mera.

Beroende på vilken plats och vilken typ av projekt det är kan vi behöva kontakta andra delar av kommunen för att samla in synpunkter för att kunna fatta ett beslut. Det innebär att handläggningen kan ta längre tid.

När vi har gjort vår bedömning, så tillstyrker eller avstyrker vi polisens remiss. Därefter skickar vi remissvaret till polisen.

Ansökan rör privat plats

Om det rör en plats på privat mark skickar stadsmiljöförvaltningen tillbaka ansökan till polisen. Polisen utfärdar tillstånd villkorat med att godkännande finns från markägaren.

5. Polisen tar beslut

Polisen tar beslut om att ge eller inte ge polistillstånd enligt ordningslagen. För att du ska kunna få tillstånd måste både polisen och stadsmiljöförvaltningen ställa sig positiva till din ansökan.

6. Betala avgiften och följ reglerna

Upplåtelseavgift för att använda platsen

Om din ansökan blir godkänd får du betala upplåtelseavgiften för platsen. Du får hem en betalningsavi som du använder för att betala.

Kostnaderna för att använda stadens mark är olika beroende på var marken ligger. Kommunfullmäktige beslutade 2020 om normer och avgifter för att använda offentlig plats.

Avgifter för att använda stadens mark

Här kan du se zonindelningen för avgifterna:

Byggbelamring

Uteservering zonkarta

Uteservering området vid Frölunda Torg

Varuexponering

Följ reglerna och undvik åtal och böter

Om du inte följer reglerna kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 olaga upplag vilket gör att du riskerar att få böter. Du kan bli åtalad för grövre brott beroende på omständigheterna och kan också få betala bortforsling av olagligt uppställt gods eller materiel, vilket kan medföra stora kostnader.

Den lokala ordningsstadgan för Göteborgs kommun