Byggetablering

Om du behöver ett generellt tillstånd för att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av Trafikkontoret söker du tillstånd hos polisen.

Generellt tillstånd för uppställning av lift/kranbil/mobilkran och container

Om du under en kortare period (1 dag) vill söka ett generellt tillstånd för att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av trafikkontoret söker du tillstånd hos polisen.

Sök tillstånd för byggetablering via polisens e-tjänst

Tillståndet kan sökas av den som hyr ut liftar och/eller den som ofta använder dessa i sitt arbete. Du måste även anmäla till Trafikkontoret att du ansökt som tillstånd via blanketterna nedan.

Det finns även möjlighet för den som hyr ut containrar som placeras på mark som förvaltas av Trafikkontoret att söka ett generellt tillstånd hos polisen. Det tillståndet gäller för uppställningar av containrar i upp till fem (5) arbetsdagar utan övrigt tillstånd från polisen. Längre uppställningar kräver ett separat tillstånd.

Anmälan containrar för företag med generellt tillstånd

Anmälan kranuppställning för företag med generellt tillstånd.

Läs mer om att ansöka om polistillstånd här

Upplåtelseavgift för att använda platsen

Om din ansökan blir godkänd får du betala upplåtelseavgiften för platsen. Du får hem en betalningsavi som du använder för att betala. Kostnaderna för att använda stadens mark är olika beroende på var marken ligger. Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 om normer och avgifter för att använda offentlig plats. Under 2020 fattar Kommunfullmäktige ett nytt beslut om avgifter. Vi detta tillfälle kommer man även fatta beslut om nya zoner för uteservering.

Här kan du se avgifterna för att använda stadens mark.

Här kan du se zonindelningen för avgifterna:

Byggbelamring