Byggbelamring

Om du behöver använda stadens mark för byggbelamring måste du först söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under hela den tid du använder marken.

Byggbelamring kan till exempel bestå av byggställning, bygghiss, ställningstorn, arbetsbod och container.

Om du behöver upplagsplats för ställningsmaterial vid upp- och nedmontering behöver det också ingå i ditt polistillstånd. Särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter både vid upp- och nedmontering samt under arbetets gång.

Du behöver ansöka om polistillstånd för:

  • Byggställningar
  • Byggsäckar
  • Byggbelamringar, byggetableringar, inhägnat arbetsområde
  • Containrar, arbetsbodar och liknande
  • Mobilkranar
  • Tillfartsområde till byggetablering
  • Byggskyltar 

Ansök om polistillstånd via polisens e-tjänst

Läs mer om hur du ansöker om polistillstånd.

För samtliga villkor för byggbelamring, se Villkorsbilagan.

Ibland behövs bygglov

Tänk på att det till exempel behövs giltigt bygglov för alla slags bodar uppställda längre än 4 veckor. Detta ska finnas innan platsen tas i anspråk. 

Det är Stadsbyggnadskontoret som handlägger bygglov. Har du frågor om bygglov kan du kontakta dem via: 

Avgifter för att använda offentlig plats 

Polisen tar en handläggningsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Göteborgs stad tar ut en avgift för nyttjande av den offentliga platsen. Avgiften tas ut i stöd med avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du betalar beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter. 

Zonkarta byggbelamring

Avgiftsbilaga byggbelamring