Kemikalier i varor

När det gäller kemikalier i varor är det viktigt att företaget jobbar metodiskt, både för att följa lagar och regler men också för att kunna ta ett ännu större ansvar än vad lagen kräver. Här får du vägledning steg för steg hur ditt företag kommer igång med ett metodiskt kemikaliearbete och bidrar till en giftfri miljö.

1. Börja med ledningen

För att lyckas är det viktigt att starta på rätt sätt. Det är angeläget att ledningen förstår att det är företagets ansvar att arbeta fram kemikaliesäkra varor. Skynda inte förbi detta steg, det är grunden för att kemikaliefrågorna ska hanteras på rätt sätt.

Att granska kemikalierna är lika självklart som att sköta bokföringen

Till att börja med handlar det om att inse att miljölagarna och kemikaliekraven har samma status som många andra lagar som ditt företag följer. Lika självklart som att du följer reglerna när det gäller arbetsmiljö, bokföring och konsumenträtt, ska det vara att granska kemikalieinnehållet i de produkter som ditt företag hanterar. Det räcker inte att du gör det i mån av tid och resurser.

Ansvar

Som verksamhetsutövare har du ett ansvar för att skaffa kunskap och att göra de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte skada hälsa och miljö. Det innebär bland annat att du har en skyldighet att inte använda eller sälja varor som innehåller miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler - faktablad

I Göteborg är det miljöförvaltningen som är lokal tillsynsmyndighet. I arbetet med miljötillsyn ingår att göra inspektioner, kontrollera att ditt företag arbetar med egenkontroll, och ge råd och information i miljöfrågor. Läs mer om detta på sidan Avgifter för miljötillsyn.

2. Skaffa kunskap

Att skaffa sig kunskap innebär att du måste ställa ett antal kritiska frågor och samla viktig information om dina varor. Den mest effektiva skyddsåtgärden i ett miljöarbete är att ta bort de varor som innebär risker.

 • Vilka varugrupper har vi?
 • Riskanalys – påverkar vi hälsa och miljö?
 • Hur kan vi minska riskerna?
 • Kan vi ta bort eller byta ut?
 • Hur ser vårt leverantörsnät ut?
 • Vem ska göra vad?
 • Hur följer vi med i utvecklingen?
 • Kunskapsutbyte med liknande företag?
 • Vilken kompetens behöver vi?
 • Vilket stöd kan branschorganisationerna ge?
 • Samarbete med expert/rådgivare?
 • Olika ämnesområden hanteras av olika myndigheter - vilka kontakter kan vi behöva ta?

Kunskapsfasen berör många personer i ditt företag. Fasen behöver resultera i någon form av systematik så att du lättare kan ta in ny miljökunskap i företaget och sprida till dem som behöver den för sitt arbete. Ändringar i lagstiftning kan till exempel innebära att du behöver uppdatera ditt företags befintliga rutiner med jämna mellanrum.

3. Gör en kemikalielista

Nu är det dags att bestämma ditt företags kemikaliekrav. Den policy som ledningen har beslutat om, enligt steg 1, visar vilken ambitionsnivå företaget ska ha. Grunden är att ha kunskap om och följa lagkraven.

Satsa på miljömärkta varor i en del av sortimentet

Vill företaget istället ligga lite i framkant och ha marginal till förändringar i lagkraven kan man satsa på att börja med miljömärkta varor i någon del av sitt sortiment. Med miljömärkning menar vi här att en oberoende part garanterar produkternas innehåll i enlighet med allmänt kända kriterier. Exempel på sådana är EU Ecolabel (tidigare EU-blomman), Svanen och Bra miljöval. Se Hallå Konsuments Märkningsguide.

Använd SIN-listan

Du kan börja med morgondagens lagkrav redan idag - titta på SIN-listan (på engelska) som den svenska miljöorganisationen ChemSec tagit fram. SIN-listan innehåller hundratals kemikalier som uppfyller EU:s kemikalielagstiftning REACH:s krav för 'särskilt farliga ämnen. SIN-listan ger en bild av vilka ämnen som sannolikt kommer att förbjudas inom EU i framtiden, och används av många företag världen över för att ligga steget före lagstiftningen och redan idag undvika eller fasa ut några av de mest miljö- och hälsoskadliga kemikalierna.

4. Prioritera bland varorna

Var ska arbetet börja någonstans? Det finns vare sig tid eller resurser att göra allt direkt, så det gäller att prioritera. Riskminskning för de som är mest utsatta måste gå först, det vill säga produkterna för barn eller deras miljö. Eftersom barn inte är färdigutvecklade påverkas och skadas de av kemikalier i sin miljö mycket mer än vuxna.

Börja granska varor som inte producerats efter EU:s krav

Det är också viktigt att ha klart för sig att det kan skilja stort mellan de produktsäkerhetskrav som gäller för en vara som ska säljas inom EU, jämfört med varor som produceras utanför EU, för andra marknader. Det är företaget som ska veta att produkterna de säljer räknas som kemikaliesäkra inom EU. Börja därför arbeta med de delar av sortimentet som kan vara producerade utan kunskap om just EU:s lagkrav.

Frågor att fundera på när du prioriterar bland varorna

 • Är varan producerad utanför EU:s lagkrav?
 • Ska varan användas av barn och i barnens miljö? (tröjtryck, bly i smycken)
 • Ska varan användas av känsliga grupper, till exempel allergiker?
 • Vilken produktgrupp säljer vi mest av?
 • Har vi någon kritisk varugrupp som kräver extra fokus?

5. Ha en dialog med leverantörerna

Med formulerade kemikaliekrav och prioritering av vilka varor som ska få första fokus, är företaget redo att starta dialog med sina leverantörer.

 • Reach och andra lagar berör produkterna.
 • Hur arbetar du som leverantör konkret för att garantera kemikalisäkra varor?
 • Hur avtalar vi runt kemikalielistan och de prioriteringar som behöver göras? (avtalstexter eller ordertexter är några saker som kan användas som styrverktyg)?
 • Hur kontrollerar vi det vi nu har beslutat om? (rutiner och stickprov)
 • Hur följer vi upp specifika kemikaliefrågor vi får från myndigheter och kunder?

6. Skapa rutiner

Rutiner är viktiga för att stödja kemikaliearbetet och se till att alla jobbar på samma sätt. Stickprov är ett bra sätt att mäta och följa upp det man beslutat om.

 • Avtalstexter – generella överenskommelser om kemikaliefrågor kan vara ett sätt.
 • Ordertexter – med en specifik hänvisning till företagets gällande kemikaliekrav, där orderbekräftelsen blir ett kvitto på att kraven följs. Det blir också ett viktigt underlag om det skulle visa sig att en vara innehåller ett förbjudet ämne och den måste tas bort från försäljning. Vem är ansvarig och vem ska ta den kostnaden?
 • Stickprov ihop med leverans – att leverantören (på sin bekostnad) då och då gör en kemikalieanalys på ett oberoende testlaboratorium. Testrapporten kan bifogas med leveransen och arkiveras som en del av företagets egenkontroll.
 • Stickprov från butikshyllan – att företaget någon gång (på sin bekostnad) själv testar något i sitt sortiment. Testrapporten kan arkiveras som en del av företagets egenkontroll. Skulle analysen visa på förbjudet kemikalieinnehåll kan företaget i sitt leverantörsavtal reglera att kostnaden ska tas av leverantören.
 • Olika myndigheter behöver kontaktas om en vara visar sig vara farlig eller innehålla något förbjudet ämne för att korrekt åtgärd ska vidtas. Ibland kan det räcka med att en vara tas bort från försäljningen. I vissa fall kan myndigheter kräva att företaget går ut i annonser och ber att få tillbaka produkterna. Allt beror på hur allvarligt problemet är och vilken spridning det fått. Exempel på myndigheter som ska kontaktas, beroende på vad det gäller, är: Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket. En rutin för att hantera detta på rätt och ett enkelt sätt underlättar betydligt.

7. Starta samarbete med testlaboratorium

Det finns, både i Sverige och utomlands, olika laboratorier som erbjuder oberoende testning. De följer utvecklingen inom olika produktområden och kan ofta ge expertråd om vad som kan vara bra att testa. Priser kan variera mellan olika aktörer. Hur lång tid ett test tar är beroende av vilken substans eller typ av test man vill göra. De flesta tester är förstörande tester, det vill säga produkten går inte att sälja efter testet. Tester bör bara få göras på sådant som är leveransklart och inte tidiga demos och prototyper, för att undvika felaktiga resultat och onödiga kostnader.

8. Utforma information och hantera kundfrågor

Nu har du underlag för att ta fram information om kemikaliearbetet, både till de anställda och till kunderna. Dina kunder har enligt lag viss informationsrätt när det gäller kemikalieinnehåll i varor och det är viktigt att hantera den rätten på ett korrekt sätt. En rutin för att stödja sådana frågor underlättar.

 • Informera all berörd personal
 • Fundera över allmän kommunikation till kunderna om företagets kemikaliearbete - för detta är den bästa reklamen.
 • Konsumenten har rätt att inom 45 dagar få information när det gäller ämnen som är listade på Reach:s kandidatförteckning.

På sidan Välja giftfritt när du shoppar har miljöförvaltningen tagit fram information riktat till konsumenterna. Här finns bland annat en blankett som konsumenterna kan använda för att fråga om en varas kemikalieinnehåll.

Mer information om reglerna i lagstiftningen finns på sidorna Om kemikalier i detaljhandeln och Kunna svara - på frågor om kemikalier i varor.