Uthyrning av kommunal mark

Du kan få arrendera (hyra) kommunens mark genom olika slags arrenden. Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden. För dig som företagare kan det handla om parkeringsplatser, reklamskyltar, båtplatser eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Kommunen arrenderar ut (hyr ut) mark genom att skriva avtal. Du kan säga upp arrendet, men får inte pantsätta eller på annat sätt låna/hyra ut den mark eller de byggnader ingår i avtalet utan fastighetskontorets godkännande. Kommunen skriver arrendeavtal med dig som enskild eller juridisk person (företag, förening eller dödsbo), vilket innebär att avtalet inte är knutet till en fastighet utan till dig som står på avtalet. Vid en försäljning av fastighet eller byggnad följer därför arrendet inte med automatiskt. Du kan inte överlåta ett arrendeavtal utan fastighetskontorets godkännande.

Olika typer av arrenden för dig som är företagare

Det finns två typer av arrenden för dig som är företagare:

 • anläggningsarrende
 • lägenhetsarrende.

Anläggningsarrende

Vid anläggningsarrende har du rätt att bygga eller bevara en eller flera byggnader för din företagsverksamhet. Byggnaden ska användas och vara av betydelse för din verksamhet, och du äger själv din byggnad. Anläggningsarrende har ett indirekt besittningsskydd* men Göteborgs Stad friskriver sig oftast från det. Anläggningsarrende kan du till exempel använda för bensinstationer, fabriker, kiosker och transformatorstationer.

*Indirekt besittningsskydd

Anläggningsarrendatorerna har ett indirekt besittningsskydd. En anläggningsarrendator har inte rätt till en förlängning av avtalet, däremot kan arrendatorn begära ersättning för förlust om avtalet sägs upp av jordägaren. Jordägaren kan dock friskriva sig från ersättningsskyldighet och fastighetskontoret använder denna möjlighet. 

Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende innebär att du inte ska använda marken till jordbruk, och arrendet inte heller kan klassas som bostadsarrende eller anläggningsarrende. Du som arrenderar (hyr) har inget besittningsskydd, vilket innebär att Göteborgs Stad när som helst kan säga upp arrendet enligt avtalets villkor. Du måste då lämna platsen och ställa i ordning marken. Du får oftast lägenhetsarrende för en kortare period och arrendet kan inte överlåtas till någon annan utan fastighetskontorets godkännande. Lägenhetsarrende kan du till exempel få för parkeringsplatser, reklamskyltar och båtplatser.

Det här bör du tänka på när du arrenderar mark

Att tänka på när du ingår ett arrendeavtal 

 • Fundera över dina behov och anpassa ytan efter dem.
 • Läs igenom arrendevillkoren noggrant, var observant på tiden för arrendet så att den passar till användningsområdet för upplåtelsen.
 • Anpassa dina investeringar, på den arrenderade marken, till arrendevillkoren.

Att tänka på under arrendetiden

 • Innan du uppför byggnader och anläggningar eller utför vatten- och avloppsanslutningar eller gör ingrepp i marken som är av bestående betydelse, är du skyldig att kontakta fastighetskontoret och få godkänt att göra det. När fastighetskontoret har godkänt att du får uppföra byggnader eller anläggningar, är det upp till dig att söka bygglov och andra tillstånd som behövs.
 • Kontakta fastighetskontoret om du vill fälla träd på din arrenderade mark.
 • Du är skyldig att hålla den arrenderade marken och ytorna intill i vårdat skick.
 • Du har inte rätt att överlåta avtalet till någon annan eller hyra ut i andra hand.
 • Om du bedriver en verksamhet som kräver tillstånd måste du själv söka dessa hos respektive myndighet. Du ansvarar själv för den verksamhet du bedriver gentemot ansvariga myndigheter.
 • Det hållbara miljöperspektivet är viktigt för Göteborgs Stad och det är viktigt för oss att du som arrendator tänker på materialval, att inte använda kemikalier och andra medel som kan skada miljön.

Att tänka på när arrendet upphör:

 • När avtalet är uppsagt ska du lämna tillbaka marken i avröjt skick. Byggnader och anläggningar, till exempel asfaltering, plantering och liknande, ska tas bort. Detta gäller också om du har övertagit ett arrendeområde med till exempel befintliga anläggningar.
 • Kostnader för rivning, återställande av marken och eventuell marksanering betalas av arrendatorn.
 • Du har inte rätt till någon ersättning i samband med att arrendet upphör.

Så här beräknas arrendeavgiften:

Avgiften du betalar för ditt arrende ska vara skälig. En skälig arrendeavgift innebär att markägaren, det vill säga alla göteborgare, ska få en rimlig avkastning på markens värde.

Det är ett antal faktorer som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften. En av dessa faktorer är markens värde. Av den anledningen skiljer sig arrendeavgiften mellan stadsdelarna. I stadens mest centrala delar är avgiften flera gånger högre än i de yttre. I genomsnitt betalar arrendatorerna mellan 25 och 50kr/kvm och år.

Kontakta Göteborgs stad Fastighetskontoret för att undvika missförstånd

Fastighetskontoret är mån om att ha bra och tydlig kommunikation med sina arrendatorer för att undvika missförstånd och problem som annars kan uppstå. Vid frågor eller synpunkter går det bra att ringa Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00 och be att få prata med fastighetskontorets personal som arbetar med arrenden.

 

Filer och dokument