Riktlinjer för exploateringsavtal

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.

Det innebär ett exploateringsavtal

Avtalet preciserar intentionerna med detaljplanen och reglerar vilka åtagande både kommunen och byggherren har. Det är också ett sätt att säkerställa att kommunen får ersättning för sina kostnader i samband med exploateringen.

I plan- och bygglagen 6 kap 39 § anges följande om exploateringsavtal:

"Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av att ingå exploateringsavtal."

Riktlinjer för exploateringsavtal

Fastighetsnämnden i Göteborgs Stad har den 15 oktober 2020 fastställt riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i sin helhet i pdf-dokumenten:

Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal
Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal (KF-beslut 2020-10-15))