Miljöanpassat byggande

Vid markanvisningar ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas. Programmet för miljöanpassat byggande finns nu i två versioner 1.0 från 2009 och gäller för pågående markanvisningar och 2.0 som är en reviderad version som fastighetsnämnden fastställde 2017-11-27.

Program för miljöanpassat byggande

Fastighetskontoret stöttar med råd när det gäller att följa programmet under hela planeringsfasen. Avstämning och överlämning av dokumentation sker vid tre tidpunkter: inför det Särskilda samrådet, byggstart samt innan bygganden ska tas i bruk. Det är Byggaktören som kallar fastighetskontoret till det Särskilda samrådet. Riktlinjerna finns sammanställda i en checklista/miljöplan som gäller för projektets redovisning och den används även för fastighetskontorets uppföljning och bedömning av om riktlinjerna följts.

Den dokumentation som krävs för att redovisa hur kraven inarbetats och beaktats skickas in till fastighetskontoret, helst i digitalt format alternativt via inloggning till en projektdatabas. Dokumentationen består av t.ex. ritningar, beskrivningar, energiberäkning, egenkontroll för projektering och produktion, miljöbedömning av material och mätprotokoll avseende täthet, termografering, ljud- och fuktmätningar.

Beroende på när markanvisningen beslutades gäller olika versioner av programmet för miljöanpassat byggande för projektet.

När det gäller tillämpning av den nya versionen daterad 2017 är grundprincipen att den gäller för nya markanvisningar från 2018 och framåt.

Markanvisningar beslutade 2009-2017

Checklista miljöanpassat byggande 1.0 (excel)

Checklista miljöanpassat byggande 1.0 (pdf)

Frågor och svar om miljöanpassat byggande 

Markanvisningar beslutade från och med 2018

En uppdatering av riktlinjerna har gjorts med beaktande av den utveckling som har skett inom området för miljöanpassat byggande. Riktlinjerna har även kortats ner, förtydligats och renodlats. För att minska antalet riktlinjer har dessutom de riktlinjer som återfinns i gällande lagstiftning tagits bort eftersom lagkrav alltid gäller. Programmet har kompletterats med riktlinjer avseende klimatpåverkan samt att riktlinjerna avseende miljöbedömningen av byggmaterial, varor och kemikalier samt loggbok har skärpts. Energikravet har omformulerats från BBR:s köpt energi till nettoenergi.

Checklista miljöanpassat byggande 2.0 (excel)

Checklista miljöanpassat byggande 2.0 (pdf)

Göteborgs Stad är numera medlem av Sweden Green Building Council

 

Har du frågor kan du kontakta:

Fastighetskontoret:

Carin Borgelsson, tel. 031-368 10 69

E-post: carin.borgelsson@fastighet.goteborg.se