Ansök om markanvisning

Fastighetskontoret har under 2020 ändrat sitt arbetssätt med markanvisningar. Istället för att ett större antal markanvisningar släpps till marknaden i ett tidigt skede har fokus lagts på att få fram fler projekt med positiva planbesked.

Dessa projekt markanvisas och processas sedan vidare. På så sätt är projekten som markanvisas bättre förberedda, och leder till en snabbare process när det gäller att få fler färdigställda bostäder ut på marknaden och till göteborgarna. En konsekvens av det förändrade arbetssättet är dock att fastighetsnämnden kommer att besluta om ett färre antal markanvisningar under en övergångsperiod.  

 Vid fastighetsnämndens möte i september 2020 beslutades att markanvisningar numera ska tas upp till nämnden för beslut innan de annonseras ut. Nämnden fattar då beslut om vilka krav och utvärderingskriterier som ska gälla för varje markanvisning.

 Det pågår en översyn av gällande markanvisningspolicy, och avsikten är att ersätta policyn med ny riktlinje för markanvisningar. Denna riktlinje ska antas av kommunfullmäktige, och förslag till ny riktlinje är för närvarande under politisk behandling. Den nya riktlinjen ska bland annat beskriva hur Göteborg ska hantera markanvisningarna framöver.

 Fastighetskontoret återkommer före årsskiftet med mer information om det fortsatta arbetet med markanvisningar under år 2021.

 Varför gör staden denna förändring?

Under 2017/2018 släppte fastighetskontoret ett stort antal markanvisningar där många av projekten ännu idag inte kommit till planstart. En av anledningarna är att projekten behöver utredas mer, och kvalitén behöver höjas i de förstudier som görs. Detta tar tid och fastighetskontoret kommer att lägga kraft på dessa förstudier framför att gå ut med nya markanvisningar. Vi har även ökat samverkan internt inom staden för att förbättra kvalitén i processen och minska tiden från markanvisning till planstart. Allt för att få fler färdigställda bostäder till göteborgarna.

  

Har du frågor, kontakta Joel Blomgren, strategiska avdelningen:

Joel.blomgren@fastighet.goteborg.se

031- 368 12 12


Information och regler

I e-tjänsten Markanvisningar, som ingår i tjänsten Plan- och byggprojekt, kan du se kommande markanvisningar, de markanvisningar som är öppna för ansökan och vilka som har beslutats. 

Markanvisningspolicy med anvisning och regler

Ta del av styrdokumentet för miljöanpassat byggande

Markanvisning för hyresrätter

Så här gör du

  1. Gå in i tjänsten Markanvisningar och titta om det finns några som är öppna för ansökan
  2. När du hittar ett markanvisningsområde som du är intresserad av och som är öppet för ansökan kan du lämna en ansökan.

  3. I processtegen till höger på sidan finns kraven specificerade för markanvisningen. När du tagit del av all information ska du fylla i det digitala formuläret.  För varje specifikt markanvisningsområde finns det ett digitalt formulär på sidan, där du fyller i dina uppgifter. När det gäller markanvisningstävlingar så ska oftast handlingarna skickas in per post. Se adress i sidfot på denna sida om inte annat anges. Du har också möjlighet att mejla in material som eventuellt inte ryms inom 55 Mb. Mejla handlingarna till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Ange alltid referensnummer om det finns ett sånt för markanvisningen.

  4. Klicka på Skicka om du skickar in handlingar digitalt. Om det är en markanvisningstävling skickar du in alla handlingar per post enligt de anvisningar som ställs för aktuell tävling.

Göteborgs Stads fastighetskontor och Älvstranden Utvecklings AB hör sedan av oss till dig när vi sammanställt de ansökningar som kommit in.