Mark- och projektplanering i tidiga skeden

För att skapa en hållbar stad planerar Göteborgs Stad för utvecklingen av olika markområden i tidiga skeden. Den strategiska markplaneringen är vägledande för vilka områden som prioriteras i stadsutvecklingen utifrån stadens samlade behov och de politiska uppdragen. Här hittar du mer om vad det innebär och vilka markområden som är aktuella för utveckling 2022.

Göteborg växer med 7000 invånare om året. Om 15 år beräknas vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Samtidigt behöver den befintliga staden utvecklas och förvaltas. I Göteborgs Stad är vi flera förvaltningar och bolag som samarbetar i stadsutvecklingsprocessen. Fastighetskontoret arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: mark, exploatering, förvaltning, boende och tillgänglighet.

Göteborgs Stad äger cirka 55 procent av Göteborgs totala markareal, och den förvaltas av fastighetskontoret. Som markägare är det bland annat fastighetskontorets roll att utifrån stadens framtida behov identifiera och utveckla platser för bostäder, näringsliv och kommunal service på stadens mark.

Fastighetskontoret tar årligen fram en projektutvecklingsplan som identifierar olika platser att utreda för framtida stadsutveckling. Det finns också en markanvisningsplan med de projektutvecklingar som fastighetskontoret planerar att markanvisa under året.

Vad är en projektutvecklingsplan?

Att identifiera platser i Göteborg för framtida stadsutveckling är en utmaning. Arbetet görs utifrån staden och göteborgarnas behov, idag och imorgon. Genom att ta fram en projektutvecklingsplan för de platser som bedöms ha möjlighet och förutsättningar för utveckling skapas bättre möjligheter för att de kommande projekten kan genomföras inom de planerade tidsramarna.

Projektutvecklingsplanen innehåller de stadsutvecklingsprojekt som fastighetskontoret planerar att projektutveckla och föreslå fastighetsnämnden att söka planbesked för.

Mål för projektutvecklingsplanen 2022

Totalt antal bostäder: 2200. Utav dessa ska 500 vara småhus, 600 ska vara studentlägenheter, 100 ska vara BmSS (Bostäder med särskild service) samt ett äldreboende. 

Vad är en markanvisning?

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom visst markområde som staden äger. Fastighetsnämnden fattar beslut om att godkänna markanvisning. Till grund för beslut ligger kommunens markanvisningspolicy.

Vad är en markanvisningsplan?

En markanvisningsplan är de projektutvecklingar som fastighetskontoret planerar att markanvisa under året. För att en projektutveckling skall vara aktuell att publicera i Markanvisningsplanen bör det finnas ett positivt planbesked för projektet. Före en markanvisning sker ska utvärderingskriterier för markanvisningen beslutas i fastighetsnämnden. Markanvisningsplanen uppdateras löpande.

Projektutvecklings- och markanvisningsplaner 2022 (PDF)

Markanvisningsplan 2022

Projektutvecklingsplan 2022