Till sidans huvudinnehåll

Samlad placerings- och inköpsfunktion - Spink


Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Organisationen kallas Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion.

Att bli leverantör

För att bli leverantör till Göteborgs Stad och få leverera insatser inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder behöver företaget upphandlas. Det vanliga är att blivande leverantörer deltar i en ramavtalsupphandling. Ramavtalsupphandlingarna genomförs av förvaltningen för inköp och upphandling.

Om det inte finns något ramavtal för ett område eller om de upphandlade leverantörerna inte har plats gör ansvarig förvaltning en direktupphandling.

Läs mer om upphandling på sidan Inköp och upphandling

Kontakt med leverantörer

Spink har ett planerat arbetssätt för kontakter med leverantörer. Det sker tillsammans med nämnden för inköp och upphandling.

Spink bjuder in leverantörer till olika former av dialogmöten. Inbjudan sänds till alla leverantörer som är upphandlade. I undantagsfall kan även leverantörer som saknar ramavtal kallas.

Stöd i upphandlingsärenden

Spink har ett nära samarbete med socialförvaltningarna, förvaltningen för Funktionsstöd och nämnden för inköp och upphandling och ger stöd i komplicerade ärenden. Spink tar initiativ till nya ramavtal och kan föreslå entreprenader och abonnemangsavtal.

Leverantörsuppföljning

Spink arbetar tillsammans med nämnden för inköp- och upphandling, socialförvaltningarna och förvaltningen för Funktionsstöd för att systematisera och samordna leverantörsuppföljningen. Det handlar om att följa kvalitet, resultat och leverans från leverantörer som anlitas av Göteborgs Stad inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Spink har också en roll i Göteborgs Stad utifrån kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn gällande privata leverantörer.

Uppföljningarna kan grunda sig på:

 • Verksamhetsbesök hos leverantörer såväl interna som externa.
 • Leverantörernas egna kvalitetssystem och kvalitetsrapporter.
 • Systematisk uppföljning av hur socialsekreterarna uppfattar leverantörers insatser. Vilket även innefattar synpunktshantering.
 • befintligt material som tillstånd, tillsynsrapporter, ramavtal, offentliga ekonomiska redovisningar samt granskningar utförda av Kunskapscenter mot organiserad brottslighet.

Så arbetar Spink med socialsekreterarna

Personalen på Spink erbjuder stöd till socialsekreterarna i socialförvaltningarna och förvaltningen för Funktionsstöd vid placeringar som:

 • hem för vård och boende (HVB)
 • socialt boende för bostadslösa och hemlösa
 • konsulentstödd familjehemsverksamhet
 • bostad med särskild service (BmSS)
 • Korttidsboende för personer med funktionsnedsättning
 • Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning,
 • insats i upphandlad öppenvårdsverksamhet
 • stödboende
 • Skyddat boende
 • Nödbistånd

Målgrupperna för insatserna som Spink arbetar med är barn, unga, familjer och vuxna personer med och utan funktionsnedsättning. Spink arbetar inte med placeringar vid Statens institutionsstyrelse (SiS), daglig verksamhet eller socialförvaltningarnas egna familjehemsenheter.

Så funkar det

 1. Socialsekreteraren fyller i Spinks placeringsformulär för en klient/brukare.
 2. En placeringshandläggare på Spink tar emot förfrågan och matchar klientens/brukarens behov med leverantörer.  I första hand används leverantörer i stadens regi och leverantörer som är upphandlade.
 3. Placeringshandläggaren på Spink tar kontakt med leverantören och ger en första information om brukaren.
 4. Placeringshandläggaren på Spink sänder rekommendation/er på leverantörer till socialsekreteraren som efter ytterligare kontakter med leverantörerna ansvarar för valet av leverantör.
 5. Leverantören har både rätt och skyldighet att bedöma om brukaren passar in i den aktuella målgruppen och om man kan erbjuda en trygg och säker vård för samtliga inskrivna klienter/brukare.

Samlad bild

Göteborgs Stad har ungefär 900 leverantörer av insatser som rör individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd, exempelvis boende för hemlösa och boenden för personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd och service.

Genom Spinks arbete har Göteborgs Stad börjat bygga upp en samlad bild av målgrupper, metoder och leverantörer inom området. Målsättningen är att arbetet ska leda till att Göteborgs Stad har ett långsiktigt perspektiv och blir en bättre avtalspart. Leverantörerna får på olika sätt underlag att basera satsningar och investeringar på.

Kontakta Spink

Har du synpunkter eller frågor om Spink så kan du kontakta oss

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Stora Badhusgatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.957956787316283,57.704665527991295] }, "properties":{ "title":"Samlad placerings- och inköpsfunktion, Spink", "content":"Stora Badhusgatan 12" } }]

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}