Till sidans huvudinnehåll

Ekologisk hållbarhet i upphandlingar

Klimat, kemikalier, ekologisk mat och cirkulär ekonomi är i fokus när vi ställer miljökrav i upphandlingar. Vårt miljöarbete styrs bland annat av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och gemensamma miljökrav i samverkan med storstadsregionerna och Trafikverket.

Hållbarhetskrav

De krav och villkor som Göteborgs Stad ställer i upphandlingar kan grundas i politiska beslut, styrande dokument eller riktlinjer för staden. Beroende på vilken påverkan varorna eller tjänsterna har på miljö eller människor anpassas villkoren.

Göteborgs Stad tillämpar alltid gällande lagar och förordningar och följer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Vi ställer krav inom miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Miljöspendanalys

Klimatpåverkan från Göteborgs Stad inköp ska minska med 90 procent från 2020 års nivå till 2030. För att ta fram ett utgångsläge för 2020 har en beräkning gjorts genom en så kallad miljöspendanalys. Med en så kallad spendanalys kan man kartlägga en organisations inköp, exempelvis vad som köpts in, för hur mycket och från vilka. Det som kallas "spend" i det fallet är utbetalningarna till leverantörer. Med "miljöspend" kan vi istället kartlägga vilken miljöpåverkan inköpen har.

Under 2020 köpte Göteborgs Stad in varor och tjänster för totalt 26 miljarder kronor. Beräkningen visade att klimatpåverkan var 427 000 ton koldioxidekvivalenter, ett mått som används för utsläpp av växthusgaser, för dessa varor och tjänster. Det motsvarar 0,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Fordon och transporter

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram finns målet att utsläpp av växthusgaser från transporter i Göteborg ska minska med minst 90 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Dessutom antog staden 2019 Fossilfritt Sveriges transportutmaning som syftar till att senast 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.  

Krav på fordon ställs idag inom två huvudområden: avtal för olika transporttjänster och transportintensiva avtal, det vill säga ett varu- eller tjänsteområde som kräver mycket transporter men där transporten inte är den huvudsakliga tjänsten.

I flera upphandlingar ställs krav enligt Gemensamma miljökrav för fordon vid entreprenader, som tagits fram i samverkan mellan Göteborg, Stockholm, Malmö och Trafikverket.

Kemikalier

Det finns tusentals kemikalier i de produkter vi använder. I Göteborgs Stads upphandlingar ställs kemikaliekrav för att uppfylla lokala miljömål för giftfri miljö. I första hand prioriteras barns vardag. Fokus ligger på att byta ut de farligaste ämnena, så kallade utfasningsämnen, men även vissa riskminskningsämnen.

När det gäller innehåll av farliga kemikalier och mikroplaster kan Göteborgs Stad behöva ställa långtgående krav inom vissa områden, exempelvis byggprodukter, möbler och lek och hobbymaterial. Det görs med stöd av Upphandlingsmyndighetens kravpaket för giftfri förskola, miljömärkningar som Svanen, Bra miljöval och EU Ecolabel eller motsvarande.

Cirkulär ekonomi och minskat avfall

Att minska avfallsmängderna och att få ett mer cirkulärt flöde av resurser i samhället får goda effekter på klimatet och andra miljöområden. Göteborgs Stad arbetar för mer cirkularitet och minskad resursförbrukning i våra avtal. Till exempel har vi ställt krav för att underlätta återbruk i avtalen för möbler, vi lägger till produkter för flergångsbruk och ser över avtal med engångsartiklar.

Märkning av varor

Göteborgs Stad vill göra det enkelt för stadens anställda att välja miljövänliga alternativ när de köper varor från stadens gemensamma avtal. Du hittar miljövänliga produkter med märkning i Göteborgs Stads e-handelssystem Proceedo.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om innehållet på den här sidan så kan du kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}