Till sidans huvudinnehåll

Lagar och regler inom upphandling


Svensk offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma regler inom EU. Reglerna innebär att offentliga verksamheter ska vara objektiva och neutrala till de som vill bli leverantörer samt att upphandlingsprocessen ska kunna gå att följa och förstå. Företag inom EU ska kunna göra affärer på lika villkor.

Därför finns upphandlingslagar

Syftet med upphandlingslagarna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medlen och att leverantörer ska få möjlighet att tävla på lika villkor. Lagarna grundar sig på de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling.

De fem EU-rättsliga principerna

Principen om icke-diskriminering

Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla. Det gäller även om organisationen inte förväntar sig anbud av några utländska leverantörer. Lokala leverantörer får inte ges företräde.

Principen om likabehandling

Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

Principen betyder också att leverantörer i olika situationer ska behandlas olika. Till exempel kan leverantörer behöva visa på olika sätt att de kan leverera det som ska upphandlas. Undantag från huvudregeln om likabehandling är endast möjliga om det finns sakliga skäl för det.

Proportionalitetsprincipen

Med principen om proportionalitet menas att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Principen om öppenhet

Öppenhetsprincipen (transparensprincipen) innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ska agera på ett öppet sätt. Det handlar exempelvis om att inte hemlighålla uppgifter om upphandlingen.

Upphandlingsdokumenten ska vara förutsägbara, det vill säga klart och tydligt formulerade och innehålla samtliga krav som ställs. De ska ha information om hur upphandlingen kommer att genomföras. På så sätt blir det tydligt för leverantörerna på vilka grunder kontrakt kommer att tilldelas. Principen syftar huvudsakligen till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande myndighetens eller enhetens sida.

Principen om ömsesidigt erkännande

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att bevis, så som intyg och certifikat, som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

Upphandlingslagstiftningens fem lagar

Den svenska upphandlingslagstiftningen innehåller fem lagar:

Valfrihetssystem för hemtjänst

Göteborgs Stad har tagit beslut om att införa valfrihetssystem för hemtjänst. Valfrihetssystemet innebär att de som har hemtjänst får möjlighet att välja vilken utförare som ska leverera tjänsten. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}