Till sidans huvudinnehåll

Avgifter för miljötillsyn

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter för att se till att alla följer bestämmelserna i miljöbalken. Avgiften för det arbetet bestäms av en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift för att anmäla eller ansöka om tillstånd

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika grupper enligt miljöbalken – tillståndspliktiga och anmälningspliktiga samt verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Beroende på vad ni gör i din verksamhet kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. En anmälan gör du till miljöförvaltningen. Ska du söka tillstånd gör du det hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Detta gäller alla tillstånd utom för värmepumpar och eget avlopp som du söker hos miljöförvaltningen. Mer information om detta finns på sidan Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan.

För 2024 är timavgiften 1376 kronor.

För ansökningar om tillstånd att anlägga eget avlopp eller installera värmepump tar vi en fast avgift.

Avgifter för miljötillsyn

Alla miljöfarliga verksamheter, även de som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd, får betala en avgift för miljöförvaltningens arbete med miljötillsyn. Det är antingen en fast årlig avgift eller en avgift per timme beroende på hur mycket tid vi lagt ner.

Fast årlig avgift

Alla verksamheter som ska betala en fast årlig avgift för miljötillsyn får ett särskilt beslut om det från miljöförvaltningen.

Den fasta årliga avgiften beror på hur mycket tillsynstid verksamheten ska ha. Och det beror i sin tur på vilken avgiftsklass den placeras i och vilka risker verksamheten bedöms innebära för miljön och människors hälsa. Mer utförlig information om hur avgiften räknas fram finns i bilaga 2 till taxan (se längre ner på sidan).

I den fasta årsavgiften ingår den tid som miljöförvaltningen lägger ned på planerade inspektioner – förberedelser, restid, skriva inspektionsprotokoll och beslut med mera, samt granska rapporter och andra redovisningar.

Extra tillsynsavgift

Om det krävs extra tillsyn utöver det som ingår i den fasta årliga avgiften tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt  gällande taxa. Exempel på det kan vara att verksamheten inte följer kraven och villkoren i våra beslut, att det finns brister i egenkontrollen eller att miljöförvaltningen får befogade klagomål på verksamheten.

Timavgift

Verksamheter som inte ska betala en fast årsavgift får istället betala en timavgift för den tid miljöförvaltningen lagt ner på miljötillsyn. Detta gäller många av de verksamheter som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd.

År 2024 är timavgiften 1376 kronor.

Förhöjd timavgift för kvällar och helger

Om tillsynen kräver att miljöförvaltningen arbetar andra tider än kontorstider blir timavgiften högre.

06:00 – 08:00 samt 17:00-19:00 1,5 x timavgiften

19:00-06:00 samt helger 2 x timavgiften

Ingen avgift för klagomål

Det kostar inget att vända sig till miljöförvaltningen med ett klagomål eller en fråga. Om vi bedömer att klagomålet är befogat får den som har orsakat störningen betala kostnaden för vårt tillsynsarbete.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Bestämmelserna i taxan beslutas av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Enligt taxan har miljö- och klimatnämnden rätt att höja timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Gällande taxedokument

Taxa för miljö och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken från 2024-06-01

Taxa för miljö och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken till och med 2024-05-31

Till dokumentet hör även följande bilagor:

Du kan överklaga vårt beslut om avgift

Din faktura är också ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  • Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
  • Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan)
  • På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du vill att beslutet ska ändras.

Skicka överklagandet till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg eller via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Överklagandet tas emot av ­miljöförvaltningen som ser över beslutet igen. Därefter skickas ­överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning. Läs mer om hur denna prövning går till på länsstyrelsens webbplats

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Möjlighet till e-faktura

Du kan välja att i stället för pappersfaktura få elektronisk faktura, en e-faktura. Läs om hur det går till på sidan E-faktura för företagare

Har ditt företag inget fakturahanteringssystem kan du i stället läsa mer om e-faktura på sidan E-faktura

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring avgifter för miljötillsyn så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}