Till sidans huvudinnehåll

Starta och driva friliggande fristående fritidshem

Vill du starta friliggande fristående fritidshem behöver du ansöka om ett godkännande. Det är kommunen där du planerar att driva verksamheten som beslutar om du får godkänt. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Ansöka om att bedriva friliggande fristående fritidshem

Grundskolenämnden i Göteborgs Stads är beslutande myndighet och handlägger ärenden för att godkänna om du som enskild huvudman får starta ett friliggande fristående fritidshem. Om du som enskild huvudman planerar att driva flera verksamheter ska du ansöka om godkännande för varje verksamhet.

I samband med att du ansöker gör grundskolenämnden följande:

  • En prövning av ägar- och ledningskretsens lämplighet
  • Tittar på om huvudmannen har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.
  • Undersöker om det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten.

Blankett ansökan om godkännande att bedriva friliggande fristående fritidshem

Regler för friliggande fristående fritidshem

Nedan hittar du bland annat regler för vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för friliggande fristående fritidshem

Förändring i ägar- och ledningskretsen

Om du redan är huvudman för en friliggande fristående fritidshemmet och ska göra förändringar inom ägar- och ledningskretsen är du från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till grundskoleförvaltningen inom en månad efter förändringen. När du anmäler en förändring i ägar- och ledningskretsen prövar grundskoleförvaltningen om du som huvudman fortfarande kan de regler och föreskrifter som gäller för verksamheten. Grundskoleförvaltningen bedömer också om tillkommande personer i övrigt är lämpliga.

Blankett anmälan förändring i ägar- och ledningskretsen

Tillsyn av godkända friliggande fristående fritidshem

Göteborgs Stads grundskoleförvaltning utövar tillsyn över verksamheter som kommunen har godkänt. Enligt skollagen är en tillsyn en självständig granskning med syftet att kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta eventuella beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Tillsyn kan leda till ingripanden. Kommunen ger även, i ett förebyggande syfte, råd och vägledning (inom ramen för sin tillsyn).

Den tillsyn som kommunen huvudsakligen genomför är regelbunden tillsyn. Utöver regelbunden tillsyn kan kommunen även genomföra riktad tillsyn vid signaler om eventuella brister i verksamheten. Kommunen genomför tillsyn i samband med nyetablering av verksamhet. Vid tillsynsbesöken genomförs alltid intervjuer med huvudman (styrelse), rektor, personal och elever. Intervjuer med vårdnadshavare kan även förekomma. I samband med tillsyn skickar grundskoleförvaltningen information till huvudmannen tillsammans med material som skickas in inför besöket. Regelbunden tillsyn genomförs cirka vart tredje till fjärde år.

Avgift vid ansökan

En ansökan om godkännande att bedriva friliggande fristående fritidshem är förenad med en avgift på 26 530kr för 2024 med årlig indexuppräkning på 2 procent.Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att starta friliggande fristående fritidshem så kan du kontakta grundskoleförvaltningen

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}