Till sidans huvudinnehåll

Anmäl lokaler för förskola, skola och fritidshem

Påbörjat

Verksamheten

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Uppgifter om verksamheten

Vilken slags verksamhet vill du anmäla? Välj en

Tillfälliga lokaler som ska användas under mindre än två år behöver inte anmälas.

Till exempel öppen fritidsverksamhet, specialskola, internationell skola eller dagbarnvårdare som bedriver verksamhet i externa lokaler.

Ange anledning till anmälan Välj en
Gäller anmälan för en privat eller kommunal verksamhet? Välj en

Utökad verksamhet

Utökningen gäller adress: Välj minst en
Utökningen gäller: Välj minst en

Flytt av befintlig verksamhet

Ange adressen ni flyttar från
Ange adressen ni flyttar till

Grundskola

Gymnasieskola

Fritidshem

Öppen förskola

Grundsärskola

Gymnasiesärskola

Annat

Förskola

Vid bedömning av antal toaletter utgår vi från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1, 75 §) som säger att det är lämpligt med minst en toalett för varje påbörjat 15-tal barn.

Typ av ventilation i förskolelokalen Välj minst en
Finns tillgång till solskydd över sandlåda och över bord som används för till exempel mellanmål eller annan aktivitet? Välj en
Exempel på solskydd är träd, parasoll eller tak.

Vid bedömning av antal toaletter utgår vi från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1, 75 §) som säger att det är lämpligt med minst en toalett för varje påbörjat 15-tal barn/elever.

Typ av ventilation i lokalen Välj minst en

Bifoga följande till anmälan

1. Dokumentation gällande ventilation

  • Förskolor: Planritning över lokalerna med uppgift om antal personer som ventilationen är dimensionerad för per avdelning. Antalet personer ska anges direkt på planritningen. Det ska av planritningen även framgå var exempelvis vilrum, lekrum, toaletter och skötrum finns.

  • Grundskolor och gymnasier: Planritning över lokalerna med uppgift om antal personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum där eleverna vistas. Antalet personer ska anges direkt på planritningen.

Vid bedömning av ventilation utgår vi från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18), som säger följande: ”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

2. Dokumentation gällande förskolegården/skolgården

  • Planritning över förskolegården eller skolgården. För förskolor ska det framgå var olika typer av solskydd finns.

3. Dokumentation gällande kringliggande miljö

  • En beskrivning av kringliggande miljö med faktorer som kan påverka barnen/eleverna, till exempel buller och luftföroreningar från trafik och industrier, samt dokumentation av eventuella utredningar och skyddsåtgärder som gjorts gällande dessa faktorer.

Ange ett alternativ: Välj en

Skicka in dokumentationen per post till:

Miljöförvaltningen

Box 7012

402 31 GÖTEBORG.

OBS!
Det är viktigt att ni skickar in all dokumentation som behövs, annars kan vi inte handlägga er anmälan. Genom att skicka en anmälan så komplett som möjligt från början minskas handläggningstiden.

${loading}