Till sidans huvudinnehåll

Anmäl lokaler för förskola, skola och fritidshem


Den som ska starta någon form av förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet måste först anmäla det till miljöförvaltningen. Detsamma gäller om man vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter, både fristående och kommunala.

Den som driver förskola, skola, gymnasium, fritidshem etc har ett ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med anmälan är att miljöförvaltningen ska få möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara.

Dessa verksamheter ska anmälas

 • Förskola, öppen förskola,
 • Fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
 • Förskoleklass,
 • Grundskola, anpassad grundskola,
 • Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola,
 • Specialskola, sameskola eller internationell skola.

Förändringar i verksamheten

Anmäl även förändringar:

 • Utökade lokaler i befintlig verksamhet,
 • Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler om det är mer än två år,
 • Ägarbyte.

Undantag

Vid ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten behöver ni inte fylla i en anmälan. Det räcker att informera miljöförvaltningen om ägarbytet via e-post eller telefon.

Tillfälliga lokaler som ska användas under mindre än två år, till exempel medan ordinarie lokal byggs om, behöver inte anmälas.

Viktigt att veta

Gör anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

Se till att känna till de regler som gäller kring miljö- och hälsoskydd. Läs på sidan Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem.

Viktig information om andra regler och tillstånd finns på sidan Starta barnomsorg och skola

Vad kostar det?

Timavgiften för miljöförvaltningens arbete med anmälan finns på sidan Avgifter för miljötillsyn

Hur lång tid handläggningen tar är svårt att förutse. Ärenden är olika och det beror på förutsättningarna i varje enskilt fall.

Bidra till att minska handläggningstiden genom att skicka in en anmälan som är så komplett som möjligt. Vi kan inte handlägga er anmälan förrän vi har fått in planritningarna och all dokumentation.

Anmäl via e-tjänst eller blankett. Blanketten finns längst ner på sidan. 

Förberedelser för anmälan

Det här ska vara med i anmälan:

 • Kontaktuppgifter till verksamheten, kontaktperson och verksamhetsutövare,
 • Fakturaadress,
 • Organisationsnummer,
 • Datum för start av verksamheten,
 • Antal barn/elever som verksamheten är planerad för,
 • Antal toaletter för barn/elever,
 • Typ av ventilation i lokalen, 
 • Planritningar (se mera information i nästa stycke).

Detta ska också skickas in:

1. Planritning över lokalen

Planritningarna ska visa var exempelvis klassrum, grupprum, gymnastiksal och toaletter finns.

För förskolor ska planritningarna visa var exempelvis vilrum, lekrum, toaletter och skötrum finns.

2. Dokumentation gällande ventilation

Förskolor: På planritningen över lokalen ska det finnas uppgifter om antal personer som ventilationen är dimensionerad för på varje avdelning . Ange antalet personer direkt på planritningen. 

Grundskolor och gymnasier: På planritningen över lokalen ska det finnas uppgifter om antal personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum där eleverna vistas. Ange antalet personer direkt på planritningen.

Vid bedömning av ventilation utgår vi från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18), som säger följande: ”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor."

3. Dokumentation gällande förskolegården/skolgården

Planritning över förskolegården eller skolgården. För förskolor ska det framgå var olika typer av solskydd finns.

4. Dokumentation gällande miljön runtomkring

En beskrivning av kringliggande miljö med faktorer som kan påverka barnen/eleverna, till exempel buller och luftföroreningar från trafik och industrier eller förorenad mark, samt dokumentation av eventuella utredningar och skyddsåtgärder som gjorts om dessa faktorer.

När vi bedömer trafikbuller på förskolegård/skolgård utgår vi från Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller på skolgård från väg- och spårtrafik: Vägledning om buller från väg- och spårtrafik på skolgårdar

Anmäl direkt på webben

 • Använd e-tjänstformuläret för att göra anmälan direkt på webben.
 • Förbered dig så att du har tillgång till de uppgifter du behöver när du fyller i e-tjänsten. 
 • Du kan bifoga ritningar i e-tjänsten om du har dem på din dator.
 • Om du inte bifogar ritningarna i e-tjänsten måste du skicka in dem per post till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg. Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi har fått in ritningarna.

Anmäl förskola, skola och fritidshem

Medarbetare i Göteborgs Stad?

Observera att e-tjänsten av tekniska orsaker ibland inte fungerar om du använder en av Göteborgs Stads datorer, oavsett om du är inloggad som medarbetare eller ej. Du kan använda blanketten nedan om e-tjänsten inte fungerar.

Anmäl via blankett

Fyll i blanketten och skicka den till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg.

Anmälan av förskola, skola, fritidshem med mera 

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om hur du ska anmäla lokaler så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}