Till sidans huvudinnehåll

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg


Vill du ansöka om att få starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg får du veta hur du ska göra här. Det gäller också dig som vill göra förändringar i din verksamhet.

Det här kan du ansöka om att starta eller förändra

  • Fristående förskola
  • Annan fristående pedagogisk omsorg, exempelvis familjedaghem och flerfamiljsystem
  • Friliggande fritidshem
  • Byte av huvudman

Information och regler

Innan du ansöker behöver du läsa igenom de regler som gäller.

Så här gör du

För att ansöka om ett godkännande av fristående förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem fyller du i och skickar in aktuell ansökningsblankett. Du kan behöva senaste versionen av Adobe Reader.

Ansökningsprocessen

Det går bra att göra ansökan parallellt med annan nödvändig registrering så som att registrera livsmedelsverksamhet. 

Observera att ett nytt godkännande krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet. Ett nytt godkännande krävs även vid utökning av det totala antalet platser eller andra förändringar i verksamhet som bedöms vara väsentliga. 

"För ny verksamhet som avser att starta i augusti ska en fullständig ansökan ha inkommit senast den 1 september föregående år. En prövning av ansökan görs först när ansökan är fullständig och ansökningsavgiften har betalats. Förändringar hos befintliga huvudmän som innebär nytt godkännande ska ansökas senast 1 september för att kunna verkställas till terminsstart kommande läsår.” (Ur Göteborgs Stads regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.)

För att ansöka om godkännande för förskola eller pedagogisk omsorg behöver du fylla i någon av nedanstående blanketter och anmäla ägar- och ledningskretsen via e-tjänst.

Permanent utökning av antal barn i befintlig lokal kan ansökas löpande under året och handläggs löpande. Fyll i blanketten:

Enligt skollagen kan en kommun återkalla godkännande av en enskild som huvudman eller beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem, om den enskilde begär det.

Om du har ett godkännande för att bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, men önskar återkalla ditt godkännande, vänligen använd nedanstående blankett.

Skicka in din ansökan tillsammans med bilagor till:

Göteborgs Stad, förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg

Handläggning av ansökan

Förskolenämnden fattar beslut i ansökningsärenden. För fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg kan prövning starta först när ansökningsavgiften är betald och ansökan är fullständig. 

Handläggningen av ansökan sker i flera steg. Först kontrolleras att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare. Därefter genomförs en ägar- och ledningsprövning  Handläggningen innefattar även en bedömning av innehållet i ansökan, eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter. Slutligen kan även en intervju med sökanden komma att genomföras. Handläggningstiden för en ansökan kan variera. 

Ansökan om tillstånd för ny fristående förskola med konfessionell inriktning

Från den 2 januari 2023 började nya bestämmelser gälla med tydligare krav på fristående förskolor med konfessionell inriktning. En enskild som ansöker om att bli godkänd som huvudman ska i sin ansökan ange om den sökta verksamheten ska bedrivas med konfessionell inriktning (se definition nedan). Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss förskoleenhet och, i förekommande fall, att utbildningen har en konfessionell inriktning.

Om du har ett befintligt godkännande för att bedriva fristående förskola, men önskar förändra verksamheten så att denna bedrivs med konfessionell inriktning, så krävs en ansökan om tillstånd enligt ordinarie ansökningsförfarande. Konfessionell inriktning får då bedrivas först efter att ansökan har godkänts av förskolenämnden.

Deltagandet i konfessionella inslag ska alltid vara frivilligt. Huvudmannen ska försäkra sig om att vårdnadshavare och barn eller elever är införstådda med detta.

Ett konfessionellt inslag ska avgränsas från andra aktiviteter i utbildningen. Om det i undantagsfall inte är möjligt att avgränsa ett konfessionellt inslag från en annan aktivitet i utbildningen utan att syftet med aktiviteten går förlorat, får det konfessionella inslaget ingå i aktiviteten. Om ett barn eller en elev inte vill delta i en aktivitet där ett konfessionellt inslag ingår, ska barnet erbjudas att ta del i en likvärdig aktivitet som inte innehåller sådana inslag. 

Definitioner i 1 kap. 3 § skollagen

  • Konfessionell inriktning: inriktning på verksamhet som innebär att det där förekommer konfessionella inslag,
  • Konfessionella inslag: bekännande eller förkunnande inslag som tillhör en viss religion och som initieras och genomförs av huvudmannen eller på dennes uppdrag,
  • Undervisning: processer som på lektioner eller vid andra lärtillfällen leds av lärare eller förskollärare mot mål som anges i förordningar och andra författningar som ansluter till Skollagen.  Processerna syftar till utveckling och lärande genom att barn inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.
  • Utbildning: verksamhet som bedrivs av en huvudman enligt Skollagen, inom vilken barn eller elever deltar i undervisning och andra aktiviteter.

Läs mer om bestämmelserna i Skollagen 1 kap. 7, 7a-c §§.

Kontakta förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn

Har du synpunkter eller frågor om tillsyn så kan du kontakta förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn.

E-post

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}