Till sidans huvudinnehåll

Avgifter för livsmedelskontroll


Livsmedelskontrollen finansieras inte med skattepengar utan med avgifter. Det innebär att det är du som företagare som betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen.

Du betalar efter varje kontroll

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift efter varje kontroll. Avgiften motsvarar den tid som inspektören från miljöförvaltningen använt för att förbereda och genomföra kontrollen, samt för att utreda och dokumentera efteråt.

Hur mycket kostar kontrollen?

För att räkna ut din avgift multiplicerar vi tiden vi lagt på kontrollen med miljöförvaltningens timavgift för livsmedelskontroll. I kontrolltiden ingår förberedelser, kontroll och efterarbete. 

För 2024 är timavgiften för kontrollen 1531 kronor.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Enligt taxan har miljö- och klimatnämnden rätt att höja timavgiften varje år, enligt prisindex för kommunal verksamhet. 

Har du frågor om avgiften för livsmedelskontroll? Ring 031-368 37 50.

Gällande taxedokument

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen

Så beräknas mängden kontroll

För att beräkna mängden kontroll som en verksamhet behöver använder alla kommuner Livsmedelverkets riskklassningsmodell. Den tar hänsyn till storleken på verksamheten, vad ni gör och vilka livsmedel ni hanterar.

Mängden kontroll anges sedan som en kontrollfrekvens över fem år, alltså hur många kontroller vi kommer att göra hos dig under en femårsperiod.

Kontrollfrekvensen varierar beroende på verksamheten och är inte densamma för alla.

Läs mer om modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 -Livsmedelsverket

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Utöver den ordinarie kontrollen gör miljöförvaltningen ibland även ytterligare kontroller: uppföljande kontroll när brister behöver följas upp, och kontroller vid utredning av klagomål. 

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Även för dessa kontroller gäller vår timavgift. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Du kan överklaga våra beslut om avgift för livsmedelskontroll

Din faktura är också ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Det kostar ingenting att överklaga. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  1. Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
  2. Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan)
  3. På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  4. Varför du vill att beslutet ska ändras

Skicka överklagandet till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg eller via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Du kan också lämna in det på vår besöksadress Karl Johansgatan 23 i Majorna.

Överklagandet tas emot av ­miljöförvaltningen som ser över beslutet igen. Därefter skickas ­överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning. 

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Möjlighet till e-faktura

Du kan välja att i stället för pappersfaktura få elektronisk faktura, en e-faktura. Läs om hur det går till på sidan E-faktura för företagare

Har ditt företag inget fakturahanteringssystem kan du i stället läsa mer om e-faktura på sidan E-faktura

Meddela avslutad verksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela oss. Det är viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt så att vi kan avregistrera dig. Använd gärna e-tjänsten på sidan Avregistrera livsmedelsverksamhet

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om avgifterna för livsmedelskontroll så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}