Till sidans huvudinnehåll

Avgifter för livsmedelskontroll


Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Här hittar du information om de olika avgifterna.

Anmäl ändringar för att få rätt avgift

Har du ändrat något i din verksamhet, till exempel minskat antalet portioner eller börjat sälja livsmedel via e-handel? Då ska du anmäla det till miljöförvaltningen, så att du får betala rätt avgift.

Har du frågor om avgiften för livsmedelskontroll? Ring 031-368 37 50.

Du betalar efter varje kontroll

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift efter varje kontroll. Avgiften motsvarar den tid som inspektören från miljöförvaltningen använt för att förbereda och genomföra kontrollen, samt för att utreda och dokumentera efteråt.

Riskklassningen avgör mängden kontroll

Hur ofta din verksamhet får kontroll beror på vilken riskklassning den har. När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Riskklassningen består av tre delar:

Riskdelen

Riskdelen handlar om vilka risker du har i din verksamhet.

  • Vilka livsmedel hanterar du och hur går det till? Att laga mat av rått kött är till exempel en större risk än att värma upp färdiga rätter i mikrougn.
  • Storleken på din verksamhet har också betydelse. Har du till exempel en stor butik med olika avdelningar där många personer jobbar med livsmedel innebär det högre risk än om du har en liten godisbutik med en anställd.
  • Om du lagar mat till känsliga personer, som förskolebarn eller äldre människor, innebär det också högre risk.

Dessa risker måste du ta hand om. Ju större risker, desto större är behovet av kontroll. Riskklassen visas med en siffra från 1-8, där 8 betyder lägst risk.

Informationsdelen

Informationsdelen handlar om att dina kunder ska få rätt information och inte bli lurade eller vilseledda.

Om du gör egna etiketter eller om du själv utformar menyer och matsedlar måste miljöförvaltningen ha mer tid för att kontrollera hur du informerar dina kunder om livsmedel du serverar eller säljer. Då får du ett så kallat kontrolltidstillägg.

Erfarenhetsdelen

Erfarenhetsdelen handlar om resultatet från miljöförvaltningens kontroll av din verksamhet. Vår erfarenhet av hur bra du hanterar risker påverkar hur mycket kontroll vi bedömer att vi behöver göra i din verksamhet.

Om vi ser att du kan ta hand om riskerna på ett säkert sätt kan det innebära en möjlighet att få mindre kontrolltid. Om vi bedömer att hanteringen i din verksamhet inte är säker så kan behovet av kontroll öka.

Erfarenhetsklassen visas med en bokstav från A till C, där A betyder lägre avgift än C.

De flesta verksamheter har erfarenhetsklass B.

Nytt sätt att räkna ut mängden kontroll 2024

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Det innebär att kommunen under 2023 kommer att samla in uppgifter om din livsmedelsverksamhet och göra en så kallad omriskklassning. Du behöver inte göra något nu — vi hör av oss när det är ditt företags tur att lämna uppgifter för att klassa om verksamheten till de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

  • De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

  • Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se)

Hur mycket kostar kontrollen?

Från och med den 1 januari 2023 är timavgiften för kontrollen 1439 kronor.

För att räkna ut din avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med miljöförvaltningens timavgift för livsmedelskontroll.

I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år. 

Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Enligt taxan har Miljö- och klimatnämnden rätt att höja timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet. 

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften

Meddela avslutad verksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela oss. Det är viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt så kan vi avregistrera dig. Använd gärna e-tjänsten på sidan Avregistrera livsmedelsverksamhet

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Utöver den ordinarie kontrollen gör miljöförvaltningen ibland även ytterligare kontroller: uppföljande kontroll när brister behöver följas upp, och kontroller vid utredning av klagomål. 

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Även för dessa kontroller gäller vår timavgift. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Avgift för godkännande

Godkännande krävs endast för verksamheter som tillverkar eller förpackar produkter som är avsedda för leverans till andra livsmedelsverksamheter, och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara (kött, fisk, ägg). Det kan till exempel vara verksamheter som filear fisk och säljer till annan livsmedelsverksamhet eller verksamhet med charktillverkning som säljer till butiker. 

Om du ska ansöka om godkännande för en animalieanläggning ska du betala en avgift för att pröva din ansökan. Kontakta miljöförvaltningen för mer information. 

Du kan överklaga våra beslut om avgift för livsmedelskontroll

Din faktura är också ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Det kostar ingenting att överklaga. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  1. Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
  2. Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan)
  3. På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  4. Varför du vill att beslutet ska ändras

Skicka överklagandet till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg eller via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Du kan också lämna in det på vår besöksadress Gårdavägen 2 (preliminärt till augusti 2023, sedan Karl Johansgatan 23 i Majorna).

Överklagandet tas emot av ­miljöförvaltningen som ser över beslutet igen. Därefter skickas ­överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning. 

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Möjlighet till e-faktura

Du kan välja att i stället för pappersfaktura få elektronisk faktura, en e-faktura. Läs om hur det går till på sidan E-faktura för företagare

Har ditt företag inget fakturahanteringssystem kan du i stället läsa mer om e-faktura på sidan E-faktura

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om avgifterna för livsmedelskontroll så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}