Till sidans huvudinnehåll

Säkerhet vid evenemang

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Därför ska du alltid göra en evenemangsbeskrivning.

Evenemangsbeskrivning

Evenemangsbeskrivningen ska innehålla information om vad evenemanget omfattar, förväntat antal besökare, säkerhetsplan, en enkel områdesskiss med utrymningsvägar med mera, brandriskbedömning, hantering av brandfarliga varor och så vidare. Skisser och ritningar är bra komplement till skriftlig redovisning. En beredskapskarta bör också ingå.

Här är exempel på vad som kan ingå i evenemangsbeskrivningen:

Säkerhetsplan

En säkerhetsplan inklusive en beredskapsplan är styrdokumentet för säkerhetsarbetet på evenemanget. Den är också ett informationsdokument för att redogöra för din egen organisation och för myndigheterna hur säkerhetsarbetet kommer att gå till. Du beskriver vilka åtgärder du kommer att vidta för att garantera ordning och säkerhet under evenemanget. En säkerhetsplan kan också redovisa bemanning, riskanalyser och åtgärdsplaner.

Säkerhetsorganisation

Hur ser evenemangets säkerhetsorganisation ut? Hur många arbetar med säkerhet, hur är de organiserade, hur fungerar radiokommunikationen? Säkerhetsorganisationen ska utforma en nödplan för att kunna hantera olika krissituationer.

Områdeskarta och skisser

Områdeskartan behövs för att myndigheterna ska få en uppfattning om evenemangets omfattning, kunna identifiera risker och planera sina egna insatser. Skisser kan också användas för att förklara händelser och aktiviteter.

Vad kan mer ingå i evenemangsbeskrivningen?

Beroende på ditt evenemangs storlek och typ av aktivitet kan du exempelvis beskriva:

  • planerat antal ordningsvakter
  • planerad egen sjukvårdsorganisation
  • planerat eget arbete med brandsäkerhet
  • övriga tillstånd, exempelvis tillstånd som du redan sökt hos andra myndigheter och instanser
  • certifieringar och standarder, till exempel för tält
  • samarbetsparter - vilka parter du kommer att samarbeta med och hur. Det kan gälla sjukvård, räddningstjänst, socialtjänst med flera.

Måste jag ha en evenemangsbeskrivning och säkerhetsplan?

Ja, det är alltid du som söker tillstånd för ett arrangemang som har det fulla ansvaret för säkerheten. För att polisen och kommunen ska kunna ge tillstånd för ditt evenemang ska du därför redovisa hur du planerar för säkerhetsarbetet. Givetvis anpassar du evenemangsbeskrivningen och säkerhetsplanen efter hur stort ditt evenemang är.

Räddningstjänstens webbplats finns mer information om hur du gör en säkerhetsplan. Du kan också kontakta Räddningstjänsten i Göteborg för råd och tips på hur du bäst gör din evenemangsbeskrivning med säkerhets- och beredskapsplaner.

Evenemangsbeskrivningen med säkerhetsplan med mera lämnar du till polisen när du ansöker om tillstånd.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om säkerhet vid evenemang så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}