Till sidans huvudinnehåll

Importera eller tillverka kemikalier

Det finns regler för dig som ska tillverka eller föra in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige. Reglerna finns för att förhindra att människor och miljö kommer till skada vid hantering av produkterna.

Anmäl din verksamhet och registrera produkterna till produktregistret

Om du tillverkar, förpackar, packar om, byter namn eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige, även bekämpningsmedel, och den årliga volymen är minst 100 kg per produkt ska du göra en anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Du ska oavsett volym anmäla din verksamhet till produktregistret.

Reach - En kemikalielagstiftning för EU

Reach är namnet på den kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom EU den 1 juni 2007. Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde tidigare i EU och i Sverige. Namnet står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach grundas på principen att det är du som tillverkar och importerar kemiska ämnen till EU som ska analysera och redovisa om "dina" ämnen medför risker och vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Läs mer om företagens roller i Reach.

Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska du registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Produktinformation, säkerhetsdatablad och märkning

Du som tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker produkten kan medföra. Utredningen ska ge underlag till klassificering och märkning av produkten. Genom märkningen får användarna information om riskerna. Du ska lämna information till yrkesmässiga användare om produkternas hälso- och miljöfarliga egenskaper, riskhanteringsåtgärder med mera i ett säkerhetsdatablad.

Mycket giftiga, giftiga och starkt frätande kemiska produkter

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att få sälja särskilt farliga kemiska produkter.

Ämnen med begränsningar

Användningen av vissa ämnen eller ämnesgrupper har begränsats genom lagstiftning. Läs mer om begränsningar enligt Reach bilaga XVII. Läs mer om tillståndsplikt enligt Reach bilaga XIV.

Mer information

Kemikalieinspektionen

Kemikalier i detaljhandeln

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring att importera eller tillverka kemikalier så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}