Till sidans huvudinnehåll

Bekämpningsmedel

Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel. Innan du använder bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd eller dispens hos miljöförvaltningen.

Bekämpningsmedel är produkter som används för att till exempel skydda växter mot skadegörare eller för att bekämpa organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Det kan handla om ogräsmedel eller insektsmedel.

Alla som använder bekämpningsmedel är skyldiga att göra det på ett sätt som ger så liten påverkan på människors hälsa och miljön som möjligt. Det gäller både privatpersoner och professionella. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Därför ska man i första hand använda sig av mekanisk bekämpning.

Föreskrifter och vägledning om bekämpningsmedel

Regler om bekämpningsmedel finns i Förordningen om bekämpningsmedel och i föreskrifter från Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. 

Bekämpningsmedel måste vara godkända

För att du ska få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer.

Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet:

  • Klass 1 och klass 2 är bara för yrkesmässigt bruk
  • Klass 3 får användas av var och en.

Du kan se vilka medel som är godkända i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Behöver du anmäla, söka tillstånd eller dispens?

Det är förbjudet att använda bekämpningsmedel inom flera områden, till exempel dessa:

  • Gårdar till förskolor och skolor,
  • Lekplatser,
  • All tomtmark.

Läs mer i 2 kap. 37§ förordningen om bekämpningsmedel Där kan du också läsa om vilka undantag som gäller och hur du gör för att söka dispens.

I förordning om bekämpningsmedel 2 kap. 40-41§§ kan du se vilka användningsområden som kräver tillstånd respektive anmälan. Det gäller till exempel tillstånd för användning av växtskyddsmedel inom idrotts- och fritidsanläggningar respektive anmälan för användning av växtskyddsmedel på banvall.

Användning som inte finns med i förordningen kan ändå kräva tillstånd, exempelvis användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde.

Mer information om det finns i 6 kapitlet i Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2 samt i Skyddsföreskrifterna för Göta älv.

Läs om vad anmälan och ansökan ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter

Markera skyddsvärda objekt såsom brunnar och vattendrag på karta och beskriv vilka skyddsåtgärder ni kommer att vidta för att skydda miljön. Skicka in din anmälan eller ansökan i god tid.

Blankett: Användning av växtskyddsmedel

Du kan göra anmälan/ansökan till miljöförvaltningen för:

  • Ansökan om dispens från förbud mot användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 37§ SFS 2014:425
  • Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 40§ SFS 2014:425
  • Ansökan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde
  • Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 41§ SFS 2014:425

Användning av växtskyddsmedel

Om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd / dispens

Om miljöförvaltningen upptäcker att du har utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält eller ha tillstånd / dispens, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller blir åtalsanmäld.

Informera om bekämpning med biocidprodukter

Om du yrkesmässigt använder en biocidprodukt som träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel på en plats dit allmänheten har tillträde, måste du tala om det för kommunen i en så kallad underrättelse. Det ska du göra i samband med spridningen eller snarast därefter.

Du ska dessutom informera allmänheten om bekämpningen på väl synliga anslag.

Underrättelsen skickar du till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs om vad underrättelsen och informationen till allmänheten ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring bekämpningsmedel så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}