Till sidans huvudinnehåll

Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten


Förorenat vatten kan uppstå vid olika typer av verksamheter, till exempel tvättning och borttagning av färg från tak och fasader, länsvatten från marksaneringsprojekt och dagvatten från trafikerade och urbana ytor. Riktlinjerna är till hjälp för dig som driver företag eller är fastighetsägare.

Skydda våra vattendrag

För att skydda vattendragen i Göteborg har miljöförvaltningen riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten. Det finns inga nationella riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.

Att tillämpa riktvärdena vid utsläpp av förorenat vatten är en viktig del i att minska den negativa påverkan på vattendragen och för att nå god ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna.

Riktlinjerna är tänkta att vara till hjälp för dig som driver företag eller är fastighetsägare så att du vet vilka krav som miljöförvaltningen ställer om förorenat vatten behöver avledas till dagvattennätet eller till ett vattendrag. 

Riktlinjer

Som verksamhetsutövare har du ansvar att känna till och minimera påverkan på miljön. Riktlinjerna baseras på följande principer:

  • Utsläpp av föroreningar ska begränsas vid källan.
  • Riktvärdena ska uppfyllas i verksamhetens anslutnings- eller utsläppspunkt till dagvattenledning eller vattendrag.
  • Riktvärdena är lågt satta. Vatten som har föroreningshalter som är lägre än riktvärdena kan i de flesta fall släppas till ett känsligt vattendrag.
  • Inom vattenskyddsområden gäller strängare krav för att skydda råvattnetDetta gäller bland annat olja som redan vid mycket låga halter gör att dricksvattnet kan bli odrickbart.
  • Ovidkommande utsläpp till spillvattennätet och Ryaverket ska undvikas.

Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient, R2020:13

Miljöförvaltningen tog fram riktlinjerna 2008 och gjorde en uppdatering 2013 (Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten, R2013:10). Den senaste uppdateringen gjordes 2020.

Riktvärden

Kopplat till riktlinjerna finns det riktvärden för de vanligaste föroreningarna, till exempel metaller, olja och PAH. Utöver det finns det även riktvärden för ämnen som kan behöva kontrolleras i särskilda fall beroende på verksamhet och åtgärd, till exempel PCB, PFAS och klorerade ämnen

Riktvärdena gäller både tillfälliga och kontinuerliga utsläpp. Riktvärdena är generella och ska kunna tillämpas på olika typer av verksamheter. I vissa fall är det lämpligt att göra en platsspecifik bedömning utifrån förutsättningarna i det specifika projektet. 

Riktvärdena blir juridiskt bindande först när miljöförvaltningen fattar beslut i det enskilda fallet.

Tabell 1 är att se som minimikrav på vilka ämnen och parametrar som ska kontrolleras i utgående vatten som släpps till dagvattennät eller direkt till recipient samt riktvärden för dessa.

Ämne/parameter

Riktvärde

 Arsenik

 16 µg/l

 Bly

 28 µg/l

 Kadmium

 0,9 µg/l

 Koppar

 10 µg/l

 Krom

 7 µg/l

 Kvicksilver

 0,07 µg/l

 Nickel

 68 µg/l

 Zink

 30 µg/l

 Oljeindex

 1000 µg/l
 500 µg/l inom Göta älvs  vattenskyddsområde
 100 µg/l nära råvattenintag (ca 1-2 km uppströms)

 Suspenderat material

 25 mg/l

 pH

 6,5-9

 Fosfor*

 Platsspecifikt vid behov, utgå från 50 µg/l

 Kväve*

 Platsspecifikt vid behov, utgå från 1250 µg/l

* Ska analyseras vid kontinuerliga utsläpp

I tabell 2 anges riktvärden för ämnen som, utöver minimikraven i tabell 1, kan behöva kontrolleras i utgående vatten beroende på verksamhetens/åtgärdens art.

Ämne/parameter

Riktvärde

 Bens(a)pyren,

 indikator   för PAH

 0,27 µg/l

 Bensen

 50 µg/l

Metyl-tert-butyleter (MTBE)

 2600 µg/l
 500 µg/l inom Göta älvs vattenskyddsområde
 15 µg/l nära råvattenintag (ca 1-2 km uppströms)

 Polyklorerade bifenyler  (PCB)

 0,014 µg/l

 Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS)

 0,09 µg/l

 TOC

 Platsspecifikt vid behov, utgå från 12 mg/l

 Tributyltenn (TBT)

 0,0015 µg/l

 Trikloretylen

 10 µg/l

Rening av dagvatten

Rening av dagvatten är en viktig del i arbetet för att nå god vattenstatus i våra vattendrag. Göteborg ska verka för att begränsa tillförseln av föroreningar till dagvattnet. Lösningar ska utformas så nära källan som möjligt så att föroreningarna inte sprids utan tas omhand lokalt och material som förorenar dagvattnet ska undvikas, tex koppar- och zinkmaterial.

Läs mer på sidan Reningskrav för dagvatten som baseras på miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om riktvärden så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}