Till sidans huvudinnehåll

Krav på rening av dagvatten


Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. För att minska spridning av föroreningar till vattendragen bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt.

Reningskrav för dagvatten

Dagvatten förorenas av trafik och diffust nedfall. Koppartak och förzinkade ytor släpper ifrån sig metall som hamnar i dagvattnet. Förorenat dagvatten ska renas för att minimera föroreningsspridningen till våra vattendrag. 

Läs mer om dagvatten på sidan Detta är dagvatten och skyfall

I stadens dokument Reningskrav för dagvatten finns anvisningar och en metodik som kan användas för att nå reningskraven, som baseras på miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden. 

Reningskrav för dagvatten

Matrisen i Reningskrav för dagvatten förtydligar vilken rening som behövs utifrån markanvändning och föroreningsbelastning beroende på till vilket vattendrag dagvattnet leds. 

För val av teknisk lösning och dimensionering av dagvattenanläggningen behöver man göra en dagvattenutredning med projektspecifik beräkning av flöden, föroreningshalter och -mängder, samt förväntad reningseffekt.

Reningskrav för dagvatten vänder sig i första hand till handläggare och konsulter som arbetar med dagvattenrening i Göteborg och tillämpas vid planläggning och exploatering.

Målvärden och riktvärden

Reningskrav för dagvatten baseras på miljöförvaltningens riktvärden för vattenutsläpp (Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten, R 2013:10). Rapporten har uppdaterats 2020.

Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten, Miljöförvaltningen, R2020:13

I Reningskrav för dagvatten har riktvärdena kompletterats med målvärden för näringsämnen, koppar, zink, samt suspenderat material och TOC, och som tillämpas för dagvatten som avleds till mindre känsliga och känsliga vattendrag. 

För mycket känsliga vattendrag tillämpas miljöförvaltningens riktvärden.

Göteborgs vattenplan

I Göteborgs vattenplan framgår det att dagvatten ska tas omhand så att det ger minsta möjliga störning på människor och miljön.

  • Dagvattnet tas om hand lokalt som en resurs för att behålla grundvattennivåer och skapa en god bebyggd miljö.
  • Val av systemlösning optimeras så att en fullgod lösning skapas till så låg kostnad som möjligt.
  • Källor till föroreningar i dagvatten ska begränsas och material som innebär minsta möjliga påverkan på miljön ska användas.
  • Göteborgs ska arbeta för att begränsa tillförseln av föroreningar till dagvattnet från trafiken.
  • Lösningar ska utformas nära källan så att föroreningarna inte sprids utan tas omhand lokalt.
  • Behandling av dagvatten ska bedömas utifrån föroreningar samt förutsättningar i varje område och för varje recipient.

Möjligheter att påverka utformning av dagvattenreningen är  störst i början av arbetet med planering av nya områden. 

Regler för dig som ska bygga

När du söker bygglov för en ny byggnad eller större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Läs mer om det på sidan Hantera dagvatten

Anmäl dagvattenanläggning

I vägledningen Reningskrav för dagvatten framgår det när en reningsanläggning för dagvatten ska anmälas till miljöförvaltningen. Information om vad som ska ingå i anmälan hittar du på sidan Anmäl dagvattenanläggning

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om dagvatten så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}