Till sidans huvudinnehåll

Regler för oljeavskiljning


Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter.

Oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs i verksamheter där det finns risk att olja eller oljeförorenat vatten kan nå avloppet eller dagvattennätet, diken och vattendrag.

Oljeavskiljare behövs vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, skrotverksamhet, parkeringshus och liknande verksamheter. I miljöförvaltningens faktablad När krävs oljeavskiljare kan du läsa mer om regler för oljeavskiljare.

För dagvatten som avleds från andra typer av verksamhetsområden och exempelvis parkeringsplatser kan annan rening behövas. Läs mer på sidan Krav på rening av dagvatten

Finns det föroreningar i mark?

Om det är risk för markföroreningar där oljeavskiljaren ska installeras kan du behöva göra markundersökning. Läs mer om detta på sidan Föroreningar i mark, vatten eller byggnader

Krav på oljeavskiljaren

Oljeavskiljaren ska uppfylla Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och:

  • vara försedd med larm kopplad till varningslampa och ljudsignal,
  • vara utrustad med avstängningsfunktion,
  • det ska gå att ta prov på utgående vatten.

Avskiljaren ska dimensioneras för minst ett 2-årsregn i 10 minuter enligt beräkningsmodellen i Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare. Ta hjälp av en sakkunnig konsult för att beräkna oljeavskiljarens storlek. Beräkningen ska godkännas av Företag och industri - Gryaab. På den sidan hittar du även riktlinjerna.

  • Installation av en oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen och ska anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen.
  • När oljeavskiljaren är installerad och tas i bruk ska den registreras hos kommunen. Det gör du genom att fylla i blanketten Komplettering av uppgifter om oljeavskiljare Komplettera blanketten med en ritning där oljeavskiljaren är markerad.

Tömning, kontroll och besiktning

Tömning, besiktning och kontroll ska rapporteras till kommunen. Exempel på entreprenörer som har genomgått utbildning för kontroll av oljeavskiljare hittar du på sidan Tömning av oljeavskiljare

Tömning ska göras efter behov. Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm.

  • Kontroll av olje- och slamnivå ska göras minst en gång i halvåret, varav en gång per år av oberoende kontrollant (1-årskontroll)
  • Besiktning av oljeavskiljarens funktion ska göras vart femte år av oberoende kontrollant (5-årsbesiktning)

Oberoende kontrollant ska vara en person som genomgått relevant utbildning för kontroll av oljeavskiljare.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}