Till sidans huvudinnehåll

Transportera avfall

Det finns speciella lagar och regler för avfallstransporter, oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här får du information om vad som gäller och vart du kan vända dig om du vill hitta en transportör eller söka tillstånd.

Hushållsavfall, kallas numera kommunalt avfall

Kommunalt avfall som uppstår i din verksamhet är det avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Kommunalt avfall och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll ska transporteras bort av kommunen. Avfallet får därför bara transporteras av Kretslopp och vattens entreprenörer. Se sidan Beställ hämtning av hushållsavfall.

Farligt avfall

För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Till yrkesmässiga transporter räknas transporter av någon annans avfall. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel vid transport av vissa avfallstyper som innehåller asbest.

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Upp till 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår får du transportera utan tillstånd, om du har gjort en anmälan till länsstyrelsen. Tillståndsplikt gäller dock alltid för avfall som innehåller cyanid, kadmium eller PCB samt kvicksilver i annat än hela ljuskällor.

För transport av farligt avfall, se även regler för transport av farligt gods hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Transportdokument för farligt avfall

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett transportdokument.

  • Den som lämnar avfallet utan att själv vara transportör (avfallslämnaren) och den som tar emot avfallet för transport (transportören), ska se till att det finns ett transportdokument som medföljer transporten.
  • Krav på transportdokument gäller även dig som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten.
  • Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och, om sådan finns, den som lämnar avfallet till transportören.
  • Vad transportdokumentet ska innehålla framgår av 6 kap 19 § Avfallsförordning (2020:614).

Anteckningsskyldighet för farligt avfall och rapportering till nationellt avfallsregister

Tillstånds- eller anmälningspliktiga transportörer av farligt avfall ska föra anteckningar om det avfall som transporteras.

För varje typ av farligt avfall som transporteras ska de anteckna uppgifter om:

  1. från vem (avfallslämnare) och från vilken plats avfallet ska transporteras,
  2. datum för transport,
  3. transportsätt,
  4. vem som ska transportera bort avfallet(transportören),
  5. avfallets vikt i kilogram, och
  6. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Skyldigheten att anteckna gäller inte transport av avfall som utförs av den som producerat, samlat in eller behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt avfallsförordningen.

Från den 1 november 2020 ska uppgifter om farligt avfall, utöver anteckningsskyldigheten, också rapporteras in till det nationella avfallsregistret som upprättats av Naturvårdsverket. Här finns Naturvårdsverkets vägledning för inrapportering av farligt avfall.

Får jag köra avfallet själv?

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom kommunalt avfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Upp till 100 kg, eller 100 liter, farligt avfall per kalenderår får du transportera efter att en anmälan gjorts till länsstyrelsen. Tillståndsplikt gäller dock alltid för avfall som innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkter samt kvicksilver i annat än hela ljuskällor.

Mer information

Du får mer information om regler för transportavfall på Naturvårdsverkets hemsida. Där hittar du även exempelmallar på transportdokument.

Hitta transportör

Om du väljer att anlita någon annan för att transportera bort ditt avfall (utom kommunalt avfall) måste du välja någon med tillstånd från länsstyrelsen. På länsstyrelsens webbplats kan du söka efter listor över företag som får transportera farligt avfall respektive övrigt avfall.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om transport av avfall så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}