Till sidans huvudinnehåll

Förvara och lagra avfall


Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska lagra och hantera avfall på ett säkert sätt. Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras och hanteras, vilket utrymme och vilken utrustning som krävs. Entreprenörerna som hanterar avfall kan ofta hjälpa dig med bra förvaringsutrustning och system för avfallshantering.

Så här förvarar du avfall

Farligt avfall

Du ska förvara farligt avfall så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga, gärna i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall måste du alltid hålla inlåst. Du ska också förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Du kan läsa mer om skyddsåtgärder vid lagring av farligt avfall i miljöförvaltningens faktablad Säker lagring av kemikalier

Här kan du läsa mer om farligt avfall - Vad är farligt avfall - och hur ska det tas om hand?

Övrigt avfall

För övrigt avfall gäller att du kan förvara det på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport, under förutsättning att det inte skräpar ner.

Regler för lagring av avfall

Om du vill lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår gäller särskilda regler.

Lagring av farligt avfall som en del i insamling av avfall

När det gäller farligt avfall måste du i de flesta fall göra antingen en anmälan till miljöförvaltningen eller söka tillstånd från länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Ett undantag är insamling av till exempel batterier i en butik.

Läs mer om reglerna för lagring av farligt avfall som en del i insamling av avfall i 29 kapitlet Avfall 50-51§§ i miljöprövningsförordningen.

Inrapportering av farligt avfall till avfallsregistret

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1-5 §§ avfallsförordningen (2020:614). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Den 1 januari 2022 trädde en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Läs mer här: Rapportera till avfallsregistret, (Naturvårdsverket).

Lagring av övrigt avfall som en del i insamling av avfall

Anmälan till miljöförvaltningen

Tillstånd från Länsstyrelsen

Läs mer om reglerna för lagring av annat avfall än farligt avfall som en del i insamling av avfall i 29 kapitlet Avfall 48-49 §§i miljöprövningsförordningen.

Regler för avfallstransporter

För transport av avfall och farligt avfall finns särskilda regler som du hittar på sidan Transportera avfall.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förvaring och lagring av avfall så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}