Till sidans huvudinnehåll

Lagar och regler för avfallshantering

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) finns i svensk författningssamling och är den första svenska samlingen med miljölagar. Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. Miljöbalken vill visa att du har ett ansvar för hur du tar hand om naturen. I den finns bestämmelser för hur du ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2020:614) finns i Svensk författningssamling och handlar om hur du ska ta hand om ditt avfall. Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall, och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt. Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall, och hitta de olika avfallskoderna som allt avfall klassas med. Avfallskoderna finns i avfallsförordningens bilaga 2.

Kommunens avfallsplan och lokala föreskrifter

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna för avfallshantering gäller i hela Göteborgs Stad, om inget annat står. 

Göteborgs Stads avfallsplan

Föreskrifter för avfallshantering

Regler för kemikalier

Regler för kemikalier hittar du i miljöbalken (1998:808) och i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, ska du som driver en verksamhet skaffa dig den kunskap som krävs för att veta vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa och på miljön. Du ska även skaffa dig kunskap om hur du kan motverka den negativa påverkan din verksamhet kan ha. Om de kemiska produkter du använder innebär risker för människors hälsa eller miljön, ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ. 

Sveriges riksdag har även beslutat om 16 miljökvalitetsmål, varav ett rör kemikalieanvändningen i samhället. Du kan få mer information om målet Giftfri miljö på Miljömålsportalen

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}