Till sidans huvudinnehåll

Regler och ansvar för avfallshantering

Lagar och regler för avfallshantering

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.

Förebygg avfall i Göteborgs Stad

Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det förebyggande arbetet handlar om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det bästa avfallet är det som inte uppstår.

Fastighetsägarens ansvar för avfallshantering

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus. 1 januari 2024 blev det obligatoriskt att se till att hushåll och verksamheter kan sortera ut sitt matavfall.

Anmälan av samlokaliserad verksamhet

När en verksamhet, såsom ett företag eller en offentlig verksamhet, har gemensamma kärl för förpackningsinsamling med lägenheter i ett hyreshus eller i en bostadsrättsförening kallas det för samlokaliserad verksamhet. För dessa gäller särskilda regler och krav på att anmäla detta till Kretslopp och vatten.

Specialbostäder och andra boendeformer

Kommunen har ansvar för att samla in förpackningsavfall i specialbostäder som äldreboenden, gruppbostäder och studentbostäder i korridor. Här hittar du en lista över vilka boenden som räknas som specialbostäder och vilka som räknas som en annan boendeform.

Producentansvaret

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den.

Dispens från utsortering av bioavfall

Om du eller din verksamhet har behov av att undantas från kravet att sortera ut bioavfall kan du söka en dispens, det vill säga undantag från regeln, hos miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen kan bevilja dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Dispens från att skilja förpackning från avfall

Om din verksamhet har behov av att undantas från kraven om att skilja förpackningar från avfall kan du söka dispens, det vill säga undantag från regeln. Du lämnar din ansökan till miljöförvaltningen som kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Här ansöker du om dispens från kravet på att skilja förpackning från avfall.
${loading}