Till sidans huvudinnehåll

Regler för lagring av gödsel

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Här får du information om hur du ska lagra och sprida gödsel så att du undviker problem med övergödning i ytvatten och höga nitrathalter i grundvatten.

Lagring av stallgödsel

Eftersom läckage från stallgödsel ger samma miljöpåverkan oavsett om gödseln uppkommer inom ett jordbruk eller hos en privatperson ställs samma krav på tät lagring. Hur stor lagringsytan behöver vara beror på hur många djurenheter du har. Mer information finns på Jordbruksverkets sida Lagra gödsel.

Gårdar med max två djurenheter

Även om du bara har några få djur måste du se till att gödseln förvaras så att det inte kan läcka till omgivningen, till exempel på gjuten platta eller i tät container.

Gårdar med tre till tio djurenheter

För gårdar med tre till tio djurenheter gäller att gödsel ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats, till exempel en tät container. Lagringsplatsen ska ha tillräckligt stor kapacitet för att klara en lagringstid på sex månader.

Gårdar med mer än tio djurenheter

För gårdar med mer än tio djurenheter gäller att gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats, till exempel en tät container. Lagringsplatsen ska ha tillräckligt stor kapacitet för att klara en lagringstid på åtta månader om djurhållningen omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter. För annan djurhållning krävs en lagringskapacitet för tio månader.

Välj rätt tidpunkt för att sprida gödsel

Spridning av gödsel bör ske vid en tidpunkt som gör att så mycket som möjligt av växtnäringen tas upp av grödan. På mark där det är möjligt att bruka ner stallgödsel bör gödseln antingen brukas ner så snart som möjligt efter spridning eller spridas genom myllningsteknik. För att minska problem med till exempel störande lukt för närboende bör man undvika att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel före eller under helger.

Göteborgs kommun tillhör ett känsligt område på grund av närheten till havet. Kraven här är strängare än i mindre känsliga delar av landet. Följande spridningsregler gäller för fastgödsel (ej fjäderfä) i känsligt område:

  • 1 november – 28 februari är det spridningsförbud
  • 1 mars – 31 juli är spridning tillåten förutom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark
  • 1 augusti – 30 september är spridning endast tillåten i växande gröda eller före höstsådd
  • 1 – 31 oktober är spridning tillåten i växande gröda, före höstsådd eller om nedbrukning sker inom 12 timmar

Anteckningsskyldighet för jordbruksföretag

Du behöver skriva anteckningar om den gödsel som transporteras bort från gården alternativt spara kvitton från transportören. Följande uppgifter behöver finnas med:

  • Transportör och mottagare av gödseln
  • Typ av gödsel
  • Datum för borttransport
  • Mängd gödsel i kubikmeter
  • Innehåll av fosfor (kg/ton) och total mängd fosfor (kg) eller antal djur

Anteckningarna bör du spara i minst 6 år och de ska finnas tillgängliga och kunna visas upp vid miljöförvaltningens tillsyn.

Hjälpmedel för att uppfylla kraven

Jordbruksverket har tagit fram hjälpmedel som ska underlätta för dig när du ska dokumentera utifrån de krav som finns. På Jordbruksverkets hemsida finns bland annat:

Beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal (Excelfil) 

Beräkningsverktyg för gödslingsbehovet av kväve (Excelfil)

Mer information

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om Växtnäring och regler när det gäller att lagra och sprida gödsel.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring regler för lagring av gödsel så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}