Till sidans huvudinnehåll

Dispens från trafikregler

Om du behöver transportera tung, bred eller lång last på vägarna behöver du oftast få dispens från trafikreglerna. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om dispens.

Dispens för breda, långa och tunga transporter (odelbar last, inte byggtrafik)

Du kan få dispens för breda, långa och tunga transporter om de behövs för särskilda skäl och sker utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. Det är Trafikverkets regioner eller kommunen (beroende på om transporten sker inom eller över kommunens gränser) som bestämmer om du kan få dispens från trafikförordningen.

Trafikverkets webbplats kan du få information och råd om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Bred odelbar last

En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2023:36 följs. Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med bred odelbar last.

Lång odelbar last

En transport av lång odelbar last som medför att fordonstågets längd överstiger 24 meter kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2023:37 följs. Största tillåtna längd enligt föreskrifterna är 30,0 meter. Ett villkor är att lasten inte får skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5,0 meter bakom centrum av den bakersta axeln.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med lång odelbar last.

Transport av tung last

Om en transport medför att största tillåtna viktbestämmelser överskrids krävs alltid dispens från väghållare.

Ansök om dispens

Innan du ansöker om dispens är det bra om du läser igenom trafikregler och föreskrifter, samt vad som gäller för större transporter.

Så här ansöker du

Du som är företagare ansöker om dispens för breda, långa och tunga transporter inom kommunens gränser genom att skapa ett konto och logga in i vår e-tjänst.

Ett färdvägsintyg krävs när längden på fordonet överstiger 30,0 meter eller om bredden eller höjden överstiger 4,5 meter. Blanketten för färdvägsintyget hämtar du på Trafikverkets webbplats.

Ärendet behandlas så skyndsamt som möjligt av våra handläggare.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgift

Typ av dispens

Avgift

Dispens för tung transport

1660 kronor

Dispens för bred transport

  • När bredden är högst 450 cm
  • När bredden överstiger 450 cm

870 kronor

1660 kronor

Dispens för lång transport

  • När längden är högst 35 m
  • När längden överstiger 35 m

870 kronor

1660 kronor

Kombination av dispenser (två eller flera)

1660 kronor

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om dispens från trafikregler så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}