Till sidans huvudinnehåll

Regler för krossning av berg, sten och betong


Här finns de regler du måste följa när du krossar berg, sten eller betong.

Miljöförvaltningen ställer generellt följande krav:

Anmälan

Om du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas.
Du behöver inte göra en anmälan om du ska krossa sten eller naturgrus utanför detaljplanelagt område eller i område som saknar områdesbestämmelser. Detta gäller om krossningen pågår under färre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Ska du krossa under mer än 30 dagar måste du anmäla.

Skicka in anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Du hittar anmälningsblankett och mer information om vad anmälan ska innehålla på sidan Anmäl krossning av berg, sten och betong

Egenkontroll

Innan verksamheten startar ska du kunna redovisa att du uppfyller kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Det handlar om rutiner kopplat till ansvarsfördelning, drift och skötsel och fortlöpande systematisk riskbedömning.

Miljöförvaltningen ställer högre krav på egenkontroll för arbeten som ska göras nära störningskänsliga miljöer. Det är viktigt att du kan uppge vem som ansvarar för riskbedömningen inför arbetet, vem som under projektets gång ansvarar för uppföljning av bullernivåer vid närboende samt vem som ansvarar för skyddsåtgärder om riktvärden överskrids.

Läs mer på sidan Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Ljud och buller

Miljöförvaltningen bedömer om din verksamhet medför risk för olägenhet. Den bedömningen gör vi utifrån Naturvårdsverkets Allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) samt för permanenta anläggningar utifrån Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

 • En byggverksamhet ska normalt klara ljudnivån 60 dBA (ekvivalent värde) vid fasad för bostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler samt 70 dBA (ekvivalent värde) vid fasad för kontor, enligt NFS 2004:15.
 • En permanent verksamhet ska inte överskrida 50 dBA (ekvivalent värde) vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler, enligt Naturvårdsverkets rapport 6538.

Du måste göra en bullerutredning

Bullerutredningen ska göras av en oberoende sakkunnig miljökonsult och omfatta allt ljud från verksamheten exempelvis borrning, skutknackning, pålning, spontning, krossning, lastning, grävning och entreprenadmaskiner.

Om bullerutredningen visar att verksamheten kan innebära en olägenhet måste du se till att åtgärda det. Du ska använda branschens bästa möjliga teknik i valet av maskiner, utrustning och störningsdämpande åtgärder.

Skyddsåtgärder för att minimera buller kan till exempel vara kross anpassad för stadsmiljö, splitter-/ljuddämpare för hydraulhammare och tillfälliga bullerskärmar. Även åtgärder som att placera bullermatta i matningsfickan och rikta den från bebyggelsen kan sänka ljudet något.

Vid skutknackning av berg alstras ljud som tydligt innebär risk för olägenhet. Det finns i vissa fall skäl att förbjuda skutknackning på platsen eller kraftigt begränsa tiderna.

Damm, dammalstring

Det är viktigt att hålla nere dammalstringen från verksamheten. De farligaste partiklarna är de minsta, mindre än 2,5 mikrometer, som inte är synliga. Dessa små partiklar sprider sig även längst från verksamheten.

Miljöförvaltningen kan komma att ställa följande krav på åtgärder mot dammning beroende på platsen och risken för olägenhet: 

 • att alltid använda tillräckligt tryck vid vattning för att undvika damm vid krossningen
 • att material som lastas upp på lastbil ska vara blött, alternativt ska det övre materialet på lastbilarna vattnas
 • att körytor som används regelbundet på arbetsplatsen ska hållas blöta eller saltade 
 • att angränsande gång- och cykelbanor ska hållas rena från stendamm, och vara blöta eller saltade
 • kontroll av status för åtgärder och visuell kontroll av att åtgärderna har tillräcklig effekt ska dokumenteras i egenkontrollen
 • att lastbilar ska köra igenom hjultvätt innan de lämnar området
 • att vattenkanoner ska användas för att binda fint damm från anläggningen.

Energianvändning

Använd i första hand förnyelsebar energi. Använd höglastande transportband istället för att lasta upp i stora högar med hjullastare. Vid större projekt ska du utreda möjligheten att elansluta krossen. Spara kopia på kvitton för inköpt bränsle till slutrapporten, för att kunna visa vad du använt dig av.

Skydda vatten och mark

Du ska ta reda på om det finns känsliga vattendrag i närområdet samt hur de i så fall kan påverkas av din verksamhet. Partiklar som transporteras med erosion kan ha stor påverkan på livet i vattnet. Genom regelbundna mätningar av suspenderade partiklar i överskottsvatten som avleds från arbetsområdet kan du kontrollera att verksamheten inte påverkar omgivningen negativt.

 • Placera cisterner så att risken för läckage till vatten och mark blir så liten som möjligt.
 • Cisterner ska ha sekundärt skydd.
 • Utanför skyddet ska ni använda droppskydd, spillplåt eller spilluppsamlingstråg alternativt droppfria munstycken.
 • Se till att det finns absorptionsmedel för omhändertagande av spill av petroleumprodukter.
 • Spill ska omhändertas som farligt avfall.

Återvinning av avfall genom sortering och krossning

Vid sortering, återvinning och krossning av avfall är det viktigt att materialet är analyserat för att kunna bedöma om det är förorenat och vad det kan användas till.

Större projekt kräver noggranna rutiner för kontroll och provtagning av olika material. Du bör anlita en oberoende sakkunnig miljökonsult för provtagning och bedömning. Du ska kunna lämna dokumentation till dina kunder över materialets kvalitet.

Informera omgivningen i god tid

 • Informera omgivningen i god tid innan du startar verksamheten. Du ska också informera omgivningen inför ändringar i verksamheten som kan innebära ökade störningsnivåer.
 • Om verksamheten trots försiktighetsåtgärder riskerar att överskrida riktvärdena kan miljöförvaltningen ställa krav på skyddsåtgärder, exempelvis att ni erbjuder närboende möjlighet att arbeta eller vila på annan plats.
 • Det ska finnas en skylt med information om vem som är ansvarig för verksamheten, kontaktuppgifter och arbetstider.

Rutiner för att hantera klagomål

Om någon klagar på din verksamhet ska du:

 •  Dokumentera klagomålen, och vilka åtgärder du vidtar för att minska störningarna.
 • Så snart som möjligt informera miljöförvaltningen om klagomålet.

Redovisa en slutrapport

När projektet är slut ska du lämna in en slutrapport till miljöförvaltningen. Där redovisar du:

 • Resultatet av egenkontrollen och genomförda skyddsåtgärder
 • Mängd krossat material
 • Kopia på kvitton för inköpt bränsle

Ibland behövs anmälan till Arbetsmiljöverket

Du som använder eller flyttar en mobil anläggning som hanterar kvartshaltigt material ska även göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Här hittar du Arbetsmiljöverkets blankett

Regler för arbetsmiljö hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2, Kvarts - stendamm i arbetsmiljön

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om krossning av berg, sten och betong så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}