Till sidans huvudinnehåll

Om PCB i fastigheter


I Göteborg var många fastighetsägare tidigt ute och inventerade sina byggnader i början av 2000-talet. Tyvärr är det risk för att det finns kvar PCB-fogar som inte upptäcktes i de inventeringar som gjordes då. Det är viktigt att du som fastighetsägare fortsätter att inventera och sanera dina byggnader från PCB.

Inventera och sanera PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 till 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger sådana hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Inventeringen ska göras av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera.

Kunskap och nya regler kan kräva ny inventering

I Göteborg var många fastighetsägare tidigt ute och inventerade sina byggnader i början av 2000-talet. Tyvärr är det risk för att det finns kvar PCB-fogar som inte upptäcktes i de inventeringar som gjordes tidigt. Under senare år har kunskapen om PCB ökat. I och med PCB-förordningen som kom 2007 finns det krav på att inventeringar även ska omfatta inomhusfogar och golvmassa.

Här kan PCB finnas

  • PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten.
  • Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv.

Krävs ny inventering?

Efter sanering finns det ofta PCB kvar i materialet intill fogen, till exempel i betong och tegel. PCB kan då vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Om PCB-halten i den nya massan har blivit högre än 50 mg/kg måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset renoveras eller rivs. Om du ska renovera, bygga om eller riva en fastighet som är byggd eller renoverad 1956-1973 kan du behöva göra en ny inventering.

Resultatet av inventeringen ska skickas till miljöförvaltningen. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.

Köpa fastighet från 1956-1973?

Ska du köpa en fastighet som byggdes eller renoverades 1956-1973 behöver du ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Fråga säljaren om byggnaden är inventerad eller sanerad. Om de inte kan svara kan miljöförvaltningen hjälpa till med de uppgifter som finns i våra register.

Anmäl sanering i förväg och skicka slutredovisning

Du som är fastighetsägare måste anmäla sanering av PCB till miljöförvaltningen senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Efter saneringen lämnar du in en slutredovisning.

Mer information om anmälan och slutredovisning finns på sidan Anmäl sanering av PCB

När ska saneringen vara klar?

Fog-och golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska du se till att sanera så snart som möjligt.

Undantaget är fogmassa som har använts för att ersätta en PCB-produkt som har sanerats efter 1998. Sådan fog ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnation eller rivning.

Fog- eller golvmassor som har lägre halter av PCB (50-500mg/kg), ska saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Möjligt söka dispens

Det finns möjlighet att få dispens för att sanera fastigheten vid en senare tidpunkt, om:

  • du planerar en ombyggnad, renovering eller rivning under de närmaste åren,
  • massan sitter mycket svåråtkomligt,
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  • det finns andra särskilda skäl.

Blankett Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB

Om PCB spridits till marken från utomhusfogar

Det är stor risk att marken i närheten av byggnaden är förorenad av PCB. Om det rör byggnader inom ett bostadsområde, skola eller förskola och marken inte är asfalterad, behöver du ta prover på marken.

Provtagningen ska utföras av en miljökonsult med erfarenhet av liknande provtagningar.

Håll miljöförvaltningen informerad

Kontakta miljöförvaltningen inför provtagningen. Om du har tagit prov på marken och påträffat PCB-halter som överskrider 0,008 mg/kg ska du meddela miljöförvaltningen detta genast.

Vid andra typer av byggnader där det finns eller har funnits PCB i utomhusfogar behöver du se till att undersöka marken i förväg om du ska göra markarbeten i anslutning till byggnaderna. Det är viktigt att jord som innehåller PCB hanteras på rätt sätt och inte flyttas omkring inom fastigheten eller används felaktigt på annan plats.

Läs mer om förorenade områden, underrättelseplikt och anmälan på sidorna som handlar om Förorenad mark.

Fakta om PCB i byggnader

  • Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader.
  • PCB läcker ut från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut.
  • PCB är en grupp ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning.
  • De bryts ner mycket långsamt och orsakar därför långsiktiga skador i miljön.

Mer information om PCB och sanering

Faktablad från miljöförvaltningen: Inventera och sanera PCB

Naturvårdsverket har mycket information och vägledning om sanering av PCB: Vägledning PCB

Om fastighetsägarens skyldighet att inventera och sanera PCB i fastigheter: Förordningen om PCB (Notisum)

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om PCB i fastigheter så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}