Till sidans huvudinnehåll

Förklaring av ord och begrepp för föreningar

Här kan du läsa mer om de begrepp och ord som kan dyka upp när din förening kommunicerar med Göteborgs Stad i föreningsfrågor. Det kan vara bra att ha förståelse för detta under processen kring registrering, bidragsansökan och inlämning av dokument.

Aktivitetsbidragsgodkänd aktivitet/sammankomst

Ideella föreningar kan få bidrag (aktivitetsbidrag) för de aktiviteter föreningen genomför. Med aktivitetsbidragsgodkänd aktivitet/sammankomst menas en ledarledd träning, träff eller liknande med minst tre aktivitetsbidragsgodkända deltagare. Aktiviteten ska vara planerad och pågå minst en timme.

Läs mer om vad som är en aktivitetsbidragsgodkänd aktivitet: Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidragsgodkänd förening

Med aktivitetsbidragsgodkänd förening menas att föreningen har skickat in en ansökan och godkänts av idrotts- och föreningsförvaltningen. För att bli aktivitetsbidragsgodkänd måste föreningen klara ett antal krav, bland annat ska föreningens verksamhet riktas mot barn, ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsnedsättning och föreningen ska vara ideell och demokratiskt uppbyggd.

En förening måste vara aktivitetsbidragsgodkänd för att:

 • kunna söka aktivitets-, lokal- och utbildningsbidrag
 • få hyra lokaler/planer till en billigare taxa  (Taxa Låg).
Bli aktivitetsbidragsgodkänd förening

Aktivitetsbidragsgodkänd medlem

För att en förening ska få bidrag för en medlem ställer idrotts- och föreningsförvaltningen vissa krav på medlemmen. En medlem som uppfyller kraven är en aktivitetsbidragsgodkänd medlem.

Kraven är att medlemmen är:

 • barn och ungdomar (7-25 år),
 • personer med funktionsnedsättning, eller
 • pensionärer (65 år eller äldre).

Dessutom krävs att dessa medlemmar:

 • betalar en årlig medlemsavgift på minst 100 kronor
 • aktivt deltar i föreningens planerade och ledarledda aktiviteter minst 10 gånger per år
 • finns med i föreningens medlemsregister
 • är folkbokförd i Sverige, undantag för asylsökande under asylprocess.

Budget

Budget är föreningens ekonomiska planering av förväntade inkomster och utgifter för det kommande verksamhetsåret. Det är styrelsens ansvar att ta fram en budget som sedan ska presenteras på årsmötet.

Digitalt närvarosystem/närvarokort

I ett digitalt närvarosystem registrerar föreningens ledare vilka medlemmarna som är närvarande på aktiviteterna, exempelvis en träning. 

Det är nödvändigt att föreningen registrerar medlemmarnas närvaro om föreningen vill söka och få aktivitetsbidrag.

 • Pensionärsföreningar registrerar närvaron direkt i e-tjänsten 
 • Ungdomsföreningar registrera närvaro i ett digitalt närvarosystem (om föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet) eller i idrotts- och föreningsförvaltningens närvarokort (om föreningen inte är ansluten till Riksidrottsförbundet).

Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen är en sammanfattning av föreningens ekonomiska aktiviteter under ett verksamhetsår. Den innehåller detaljerad information om intäkter, utgifter, kapital, samt resultaträkning och balansräkning av tillgångarna. Ekonomisk berättelse är en av punkterna på dagordningen för föreningens årsmöte.

E-tjänst

Bokningochbidrag.goteborg.se är adressen till den e-tjänst (digitala system) där föreningar ansöker om bidrag, registrerar sina aktiviteter och bokar lokaler.

Alla inom föreningen som vill arbeta med e-tjänsten måste först logga in som privatpersoner för att sedan bli kopplade till sin förening.

Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd

Föreningsredovisning

Föreningsredovisning är en årlig deklaration som föreningen ska göra för att visa att föreningen är aktiv och uppfyller de grundläggande krav som idrotts- och föreningsförvaltningen ställer på föreningar som söker bidrag. Föreningen gör redovisningen en gång per år - efter årsskiftet - men innan föreningen söker aktivitets- och lokalbidrag.

I föreningsredovisningen redogör föreningen för hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har, styrelsesammansättningen och intäkter från medlemsavgifter. Redovisningen görs i e-tjänsten där föreningen också ska ladda upp årsmöteshandlingar.

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är ett dokument där föreningens revisorer redogör för sin granskning av hur styrelsen skött ekonomin under året. Revisorerna ska ta fram en revisionsberättelse varje år och presentera den för föreningens medlemmar på årsmötet.

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas. Stadgarna bör ses över med jämna mellanrum och eventuellt uppdateras. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Taxa Låg

Vid hyra av lokaler och planer finns tre nivåer på taxan (avgiften): Taxa Låg, Taxa Normal och Taxa Göteborgsregionen.

Taxa låg gäller för föreningar som är aktivitetsbidragsgodkända och för föreningar från Göteborg som deltar i specialdistriktens tävlingsverksamhet.

Mer information om de tre taxenivåerna

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en kort sammanfattning av föreningens aktiviteter under det gångna året. Den ska sammanställas av styrelsen inför årsmötet och ska innehålla all relevant information om så väl verksamheten som ekonomin, inklusive exempelvis vilka som sitter i styrelsen, årets viktigaste händelser, antal medlemmar, med mera

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är planen för föreningens verksamhet under det kommande året. Planen ska tas fram av styrelsen inför årsmötet. Den innehåller allt som föreningen vill göra och åstadkomma, till exempel olika projekt eller aktiviteter. Verksamhetsplanen tas med fördel fram i anknytning till föreningens budget, så att alla förväntade utgifter och intäkter för verksamhetsåret beräknas.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor, kontakta föreningsstödet på idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
${loading}