Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället


Alla föreningar och organisationer som söker bidrag från Göteborgs Stad måste uppfylla kommunens riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Här är en sammanfattning av den.

Göteborgs Stad ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget hos civilsamhällets organisationer tas tillvara. En förbättrad samverkan mellan staden och civilsamhället stärker den demokratiska processen och bidrar till delaktighet och utveckling av ett hållbart samhälle.

Som ett led i detta arbete vill staden bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför ut bidrag till ideella föreningar och organisationer.

För att få bidrag måste föreningar och organisationer uppfylla de kriterier som finns i Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället. Syftet med riktlinjen är att säkerställa att bidragshanteringen från Göteborgs nämnder och styrelser bedrivs effektivt, rättssäkert och kännetecknas av transparens och likabehandling.

Förvaltningar som arbetar med bidrag kan ha egna anvisningar som är anpassade efter deras uppdrag och målgrupper.

Bidrag kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar och arbetsintegrerande sociala företag och organisationer som erbjuder verksamhet för göteborgare.

Kriterier för att få bidrag

Föreningen ska:

  • Ha godkända stadgar, en styrelse och en revisor samt arbeta demokratiskt.
  • Ha lokal anknytning och bidraget ska vara till för göteborgarna.
  • Vara öppen för alla, men undantag kan göras om det finns sakliga skäl.
  • Verka för lika möjligheter och rättigheter till delaktighet och deltagande.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet/aktivitet som: 

  • Består av partipolitiskt eller religiöst arbete.
  • Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Bidrag kan inte beviljas om organisationen eller någon av dess företrädare, i verksamheten:

  • Utövar våld, tvång eller hot eller kränker den enskildes grundläggande friheter och rättigheter.
  • Diskriminerar eller bryter mot principen om alla människors lika värde.
  • Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Ansökan

När en förening ska ansöka om bidrag är det styrelsen som är ansvarig för ansökan. För att ansökan ska kunna handläggas ska föreningens stadgar, årsmöteshandlingar, verksamhetsbeskrivning och budget för det sökta bidraget skickas med.

Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet eller aktivitet ska utse en förening som ansvarar för bidragsansökan. En förening som väntar på beslut eller redan fått bidrag från annan bidragsgivare ska ange detta i ansökan.

Handläggning, redovisning och uppföljning

Beslut gällande ansökan om bidrag sker efter bedömning. Komplettering kan begäras om det finns oklarheter eller något fattas. Om en ansökan gäller flera nämnders ansvarsområden behöver den bara skickas till en av förvaltningarna. Dessa samverkar sedan innan beslut fattas.

Göteborgs Stad följer upp och granskar beviljat bidrag. Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget använts. Om redovisningen inte godkänns kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera väsentliga förändringar och avsteg i den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget.

Om föreningen marknadsför sin verksamhet eller aktivitet ska den informera om att den beviljats bidrag och använda Göteborgs Stads logotyp.

Notera att detta är en sammanfattning och översikt av riktlinjen.

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}