Till sidans huvudinnehåll

Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer


Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer. Det är information som kan vara användbar när din förening eller du som tjänsteperson påbörjar en ny eller vidareutvecklar en redan pågående samverkan.

Visionen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg. År 2012 tog kommunfullmäktige, efter dialog med civilsamhället, beslutet om en överenskommelse om samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad. Drygt 100 organisationer har undertecknat överenskommelsen.

Överenskommelsens principer som ligger till grund för samverkan

  • Integritet och oberoende - organisationernas integritet, initiativförmåga och självbestämmande respekteras
  • Dialog - ömsesidig respekt för varandras perspektiv och förutsättningar samt tillvaratagande av bådas resurser
  • Kvalitet - Närheten till medlemmar och brukarna och deras perspektiv är civilsamhällets främsta kvalitet
  • Långsiktighet - Göteborgs Stad ska underlätta organisationernas planering genom att ha långsiktighet som grund för sina insatser
  • Öppenhet och insyn – både Göteborgs Stad och organisationerna ska sträva efter transparens
  • Mångfald - Det är viktigt att nya organisationer inkluderas i samverkan, också de som antar nya organisations- och föreningsformer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

Göteborgs Stads arbete med överenskommelsens syfte och mål

Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer syftar till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan staden och civilsamhällets organisationer men också för enskilda göteborgare att medverka i den demokratiska processen och finna konkreta uttryck för sitt samhällsengagemang.

Målet med överenskommelsen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg genom:

  • att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna.
  • att synliggöra och stärka civilsamhällets organisationer som självständiga och oberoende i rollen som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper.
  • att utveckla möjligheter för civilsamhällets organisationer att utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.

Under 2022 kommer Göteborgs Stad i samverkan med civilsamhället utforma en stödjande struktur med uppgift att arbeta vidare med Överenskommelsens syfte och mål.

Paraply och resursorganisationer

Följande organisationer fungerar som paraplyorganisationer för flera olika kategorier av organisationer i Göteborg.

Paraplyorganisationer:

Resursorganisationer

Det finns också resursorganisationer som fokuserar på mer praktisk samverkan.

Kontakta samverkan med civilsamhället

Har du synpunkter eller frågor?

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Samverkan med civilsamhället", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}