Riktlinjer för riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör riksfärdtjänst i Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. Riktlinjerna ska ses över årligen.

Grunder för riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning, och som till följd av den måste resa på ett mer kostsamt sätt än andra personer.

Rätt till riksfärdtjänst

Grundläggande kriterier för att beviljas riksfärdtjänst är att:

 • sökanden är folkbokförd i Göteborg
 • sökanden måste resa på ett dyrare sätt på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • funktionsnedsättningen måste bestå mer än 6 månader
 • sökandens funktionsnedsättning medför att han eller hon inte kan resa självständigt med allmänna kommunikationer med den hjälp som transportföretag kan ge
 • ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet (exempelvis bröllop, begravning, dop, födelsedagsfest, nära anhörig sjukdom)
 • resan görs inom Sverige från en kommun till en annan
 • resan inte bekostas av det allmänna.

Lokala anslutningsresor inom avresekommunen och inom ankomstkommunen ingår.

Särskilt om riksfärdtjänst för personer under 18 år

Personer under 18 år kan beviljas riksfärdtjänst om resan till följd av funktionsnedsättningen måste göra på ett mer kostsamt sätt. Prövningen av ansökan görs i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. I föräldrabalken (FB) 6 kap. finns bestämmelser om föräldraansvar, vilka också ska beaktas.

Ett yngre barn reser vanligtvis inte längre resor på egen hand utan sällskap av vuxen. Barn med funktionsnedsättningar kan i många fall resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen och den hjälp som trafikföretag ger. Ett tillstånd för riksfärdtjänst kan beviljas i de fall en resa till följd av den sökandes funktionsnedsättning inte kan genomföras på det sättet.

Prövning av tillstånd till riksfärdtjänst

Trafiknämnden prövar rätten till riksfärdtjänst. Varje prövning är individuell och görs av handläggare på serviceresor. För att få rätt att resa med riksfärdtjänst måste den bli dyrare än en resa med allmänna kommunikationer på grund av resenärens funktionsnedsättning.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om resa med riksfärdtjänst sker skriftligen hos serviceresor genom särskild blankett. Serviceresor kan hjälpa till med att fylla in ansökan. Ansökan ska komma in till serviceresor senast fyra veckor före planerat avresedatum. Serviceresor kan ställa krav på att ansökan ska inkomma tidigare under vissa perioder, exempelvis vid större helger. När ett sådant krav ställs annonserar serviceresor i dagstidningar, i serviceresors informationstidning Färdskrivaren och på Göteborgs Stads webbplats. På begäran ska funktionsnedsättningen kunna styrkas med ett läkarutlåtande eller särskild utredning. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden.

Handläggning av riksfärdtjänst

Handläggning av ett ärende sker enligt bestämmelserna i förvaltningslag (2017:900) och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. När ett beslut är fattat meddelas detta skriftligen till den sökande. Varje beslut om avslag innehåller information om hur beslutet kan överklagas. Om en sökande behöver auktoriserad tolk i samband med utredning ordnar och står alltid serviceresor för detta. Tolk anlitas via en tolkförmedling.

Handläggning med förtur

I vissa fall kan ett ärende handläggas med förtur. De ärenden som behandlas med förtur är när riksfärdtjänstresa rör särskilda händelser såsom begravning för närstående eller när resan görs för att träffa närstående med svår sjukdom. Ansökan som kommer in för sent ger inte skäl för förtur.

Avsaknad av allmänna kommunikationer

Ett tillstånd till riksfärdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas på viss sträcka, avgår för sällan eller vid viss tid. Detta då prövning utgår från sökandens funktionsnedsättning och de allmänna kommunikationer som går till orten som sökanden ansökt till.

Tillståndets omfattning

Ett tillstånd för riksfärdtjänst kan beviljas för resa med allmänna kommunikationer med ledsagare, personbil eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon såsom rullstolsbuss. Buss, tåg, båt och flyg räknas som allmänna kommunikationer. Tillståndets omfattning och färdsätt ska framgå av beslutet.

Färdsätt

Tillståndet beviljas för det färdsätt som med hänsyn till sökandens funktionsnedsättning och övriga omständigheter medför lägst kostnad för kommunen. När handläggaren prövar rätten till riksfärdtjänst beaktar han eller hon om de allmänna kommunikationer som trafikerar sträckan är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Många tågstationer och flygplatser är idag väl anpassade för personer med till exempel synnedsättningar eller rörelsehinder avseende både den fysiska miljön och den service som erbjuds i form av bland annat ledsagning.

Tillstånd kan ges för resa enligt följande:

 • tåg 2 klass, buss, båt eller flyg med ledsagare
 • tåg 1 klass med eller utan ledsagare
 • taxi med eller utan ledsagare
 • ett för ändamålet särskilt anpassat fordon med eller utan ledsagare.

Tillståndets giltighetstid

Tillstånd för riksfärdtjänst kan gälla för enstaka resa eller återkommande resor under högst två år.

Medresenär

En medresenär är en person som följer med som sällskap på resan. Alla personer med ett tillstånd för riksfärdtjänst har rätt att ta med sig en medresenär mot fastställd avgift. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären den faktiska biljettkostnaden. Mer om avgifter finns under rubriken Avgift.

Ledsagare

Den som har behov av personligt stöd för att genomföra resan har rätt att beviljas ledsagare. Med ledsagare avses den person som följer med resenären för att hjälpa till under själva resan. I de fall resenären endast behöver ledsagare för att genomföra vissa delar av resan ska ledsagare ändå beviljas för hela resan. Serviceresor ersätter ledsagarens samtliga resekostnader i samband med ledsagning. För ledsagares resor utan resenären, ska endast det billigaste färdsättet ersättas. Det är inte serviceresors skyldighet att anordna ledsagare till resan.

Ledsagare vid resa med allmänna kommunikationer:

Vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer beviljas resenären alltid en ledsagare. Serviceresor ställer då krav på att resenären ska ta med sig en ledsagare. Detta beror på att resan måste bli dyrare än en vanlig resa för att riksfärdtjänst ska kunna beviljas. Medföljer inte ledsagare uppfylls inte det kravet då ingen extra reskostnad tillkommer. Att resenären inte själv kan ordna med ledsagare är inte skäl till att bevilja resa med ett mer kostsamt färdsätt som tex. taxi.

Ledsagare vid resa med färdtjänstfordon:

Om funktionsnedsättningen gör att resenären har behov av hjälp under själva resan utöver den service som föraren kan ge kan han eller hon få rätt att ta med sig ledsagare. Den som är ledsagare ska kunna bistå med den hjälp som resenären behöver under resan.

Särskilda behov

Det finns fall där resenären till följd av sin funktionsnedsättning är i behov av exempelvis särskild placering i fordonet eller undantag från samplanerade resor. Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva begära in medicinskt underlag i samband med en sådan prövning.

Bokning av riksfärdtjänst

När resenären får sitt beslut om resa med riksfärdtjänst ska denne informeras om vilken beställningsrutin som gäller. Handläggaren har då informerat upphandlad leverantör av riksfärdtjänst om vad som har beslutats. Det är inte möjligt att resa och i efterhand ansöka om riksfärdtjänst och kostnadsersättning.

Bokning av resa

En person som beviljats riksfärdtjänst bokar sina resor hos den beställningscentral som man får information om vid beslut. I informationen anges även med hur många dagar i förväg man behöver boka.

Beställningscentralen för riksfärdtjänstresor kan ställa krav på att resor ska bokas tidigare under vissa perioder, exempelvis vid större helger. När ett sådant krav ställs annonserar serviceresor i dagstidningar, i den egna informationstidningen Färdskrivaren och på Göteborgs Stads webbplats.

Anpassning av restid

Om en resa görs med samåkning ska den extra restid som samåkningen medför vara rimlig i förhållande till allmänna färdmedel. Avrese- och ankomsttider kan förskjutas upp till sex timmar från önskad tid.

Ändring eller avbokning av resa

Om resenär vill ändra en beställd resa måste detta göras enligt den information man får vid bokningen. Det varierar beroende på färdsätt.

Om resenären vill avboka en beställd resa måste detta göras till beställningscentralen för riksfärdtjänstresor. Resan kan avbokas senast dagen före avresan. Om resan inte avbokas i tid kan man få betala egenavgiften även om resan inte utförts.

Övriga villkor

I ett tillstånd för riksfärdtjänst ingår det vissa villkor för resan. De vanligaste villkoren förklaras nedan. När en person blir beviljad riksfärdtjänst får han eller hon informationsmaterial tillsammans med beslutet om riksfärdtjänst. I informationsmaterialet kan personen läsa mer detaljerat om de olika villkor som finns för resan. Mer information om villkoren för riksfärdtjänstresor finns i ”Resevillkor riksfärdtjänstresor” och på webbplatsen för beställningscentralen för riksfärdtjänstresor, för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Område för riksfärdtjänstresor

En riksfärdtjänstresa görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun. En riksfärdtjänstresa blir aktuellt endast vid resor till resmål utanför Göteborgs Stads färdtjänstområde. Utöver Göteborg innefattar färdtjänstområdet följande kommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Bagage

Med bagage avses allt som resenären medför som inte är hjälpmedel. En riksfärdtjänstresenär får ta med sig bagage motsvarande två resväskor på resan.

Hjälpmedel

För vissa resenärer är det nödvändigt att ha hjälpmedel med sig för att kunna genomföra själva resan, tex. rullstol eller ledarhund. Med hjälpmedel menas personligt förskrivna hjälpmedel som behövs för att genomföra själva resan.

Assistanshund och sällskapsdjur

Assistanshund och andra sällskapsdjur får följa med under resan. Detta ska meddelas vid beställning av resa. I utförandet av resor med djur följer staden de föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur i fordon avsedda för persontransport, vilka utfärdats av Statens jordbruksverk med grund i djurskyddsförordningen (1988:539).

Legitimation vid resa

För att säkerställa att det är rätt person som reser ska han eller hon kunna uppvisa giltig fotolegitimation. Detta gäller för resenärer som är över 20 år.

Avgift

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. De avgifter som inte regleras av lag beslutas av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Avgifter och betalningssätt framgår vid bokningen av resan samt i informationsmaterial som skickas tillsammans med beslut om riksfärdtjänst.

Riktlinjer för riksfärdtjänst med bilaga

Här finner du riktlinjerna med bilaga i utskriftsvänligt format.

Riktlinjer för riksfärdtjänst