Lagar och regler om färdtjänst

Det finns lagar och riktlinjer som anger hur färdtjänst ska fungera.

Lagen om färdtjänst

Lagen om färdtjänst beskriver kommunens ansvar och skyldigheter att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken, exempelvis med buss eller spårvagn. Det är bland annat denna lag som handläggarna har att följa när de utreder om någon som har ansökt om färdtjänst kan få det.

Lagen om färdtjänst

Riktlinjer

Färdtjänstlagen överlåter en del av ansvaret för utformningen av kommunens färdtjänst till kommunen själv. I Göteborg har vi egna riktlinjer som reglerar mer detaljerat vad som gäller för färdtjänst i Göteborgs kommun. Dessa riktlinjer får aldrig strida mot färdtjänstlagen, utan ska vara ett komplement till lagen och detaljreglera vissa frågor. 

Riktlinjer för färdtjänst

Sekretess

Enligt offentlighets- och sekretesslagen är alla tillstånd sekretessbelagda för allmänheten. Detta är ett skydd för färdtjänstresenärer som har lämnat känsliga uppgifter om hälsotillstånd och sjukdomssituation till serviceresor. Vi som arbetar på serviceresor måste skriva under särskilda avtal om sekretess där vi intygar att vi inte ska lämna ut uppgifter om färdtjänstresenärer till obehöriga.

Offentlighets- och sekretesslagen

Resevillkor för färdtjänst

Resevillkoren är en sammanställning av olika rutiner och beskriver vad du kan förvänta dig när du beviljats färdtjänst. Resevillkoren omfattar färdtjänstresor inom färdtjänstområdet.

Resevillkor för färdtjänst