Sök lantmäteriförrättningar

När en fastighet är med om åtgärder dokumenteras det i akter som kallas lantmäteriförrättningar. Exempelvis skapar lantmätaren en akt när fastighetens gränser sätts ut, akten kan innehålla kartor och koordinater.

Lantmäteriförrättningar - reglerar fastigheter

Genom en lantmäteriförrättning kan en fastighetsindelning ändras. Vid lantmäteriförrättningar kan bland annat:

  • Fastigheter nybildas, till exempel för att bygga ett hus (avstyckning)
  • Fastigheter ombildas, till exempel för att utöka en tomt (fastighetsreglering)
  • Rättigheter skapas eller ändras, till exempel rätt till väg
  • Gemensamhetsanläggningar bildas, för att besluta hur flera fastigheter ska samverka för att till exempel anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage.

En ny fastighet kan bildas och lantmäteriförrättningen registreras i fastighetsregistret. Förrättningsakten arkiveras digitalt. Kontakta vår lantmäteriavdelning för hjälp med tolkningar av förrättningsakterna. Läs mer om lantmäteriprocessen.

Beställa förrättningsakterna

Gör din beställning av befintliga lantmäteriförrättningar av Stadsbyggnadskontorets kundservice. 

Hjälp med tolkningar 

För hjälp med tolkningar var vänlig och kontakta en lantmätare.