Plan- och byggprojekt

Bö - Inredning av vind vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för bostadsändamål inom ett bostadskvarter i Jakobsdal.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på denna sida.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-01-26

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99810505970327,57.696415864346854]},"properties":{"id":"BN0908/20","name":"Bö - Inredning av vind vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan","address":"","preamble":"","header":"Bö - Inredning av vind vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0908/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0908/20
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan för inredning av vind vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö

Kontaktuppgifter

Emily Eidevåg

Bygglovhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 53
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.