Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Hästesprånget

Stadsdel Styrsö.

Syftet är att prova ny bebyggelse, bostäder på Brännö 4:55 och på del av 5:71. Bostadskompletteringen ska ske med god och varsam anpassning till landskap.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0777/19
Planens formella namn
Detaljplan för Hästesprånget för delar av Brännö 4:55 och 5:71 inom stasdsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat