Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med hotell och nöjespark i form av en inomhusvattenpark, samt att skapa attraktiva offentliga miljöer utmed Mölndalsvägen och Mölndalsån.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-12-12, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5504.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.994282517261363,57.69084883225435]},"properties":{"id":"BN0830/16","name":"Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0830/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0830/16
 • Diarienummer FK FN0454/04
 • Planens formella namn Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, inom stadsdelen Krokslätt mfl.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och Liseberg AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - kompletterande samråd

 4. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.