Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen

Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att utvidga sin verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvos varumärke, alltså Volvo Group och Volvo Car Group. Dessutom skapa ett park- och naturstråk utmed Mölndalsån, vilket innebär en flytt av Nellickevägen utmed E6.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-11-16, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5546.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.99703227655145,57.6908219898748]},"properties":{"id":"BN0412/18","name":"Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0412/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0412/18
 • Diarienummer FK FN5686/18
 • Planens formella namn Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen inom stadsdelen Krokslätt

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fredrik Olausson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 37
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad, Liseberg AB och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.