Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att utvidga sin verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvos varumärke, alltså Volvo Group och Volvo Car Group. Dessutom skapa ett park- och naturstråk utmed Mölndalsån, vilket innebär en flytt av Nellickevägen utmed E6.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0412/18
Diarienummer FK
FN5686/18
Planens formella namn
Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen inom stadsdelen Krokslätt

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad, Liseberg AB och privat