Om socialt hållbar utveckling och barnperspektiv

All stadsplanering behöver utgå från människor, både från dem som idag lever och verkar på en plats, och från dem som i framtiden kommer att använda stadsmiljön.

Samspel med andra människor, och miljöer som är jämlika och väl omhändertagna är viktiga förutsättningar för social hållbarhet. Fysiska miljöer ska helt enkelt fungera för alla människor som ska använda dem, idag och i framtiden. Hållbar utveckling kan bara bli verklighet om de tre dimensionerna fungerar i ett samspel på lika villkor, sociala frågor behöver tas på allvar i på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi.

När en plats planläggs ska många olika intressen tillsammans skapa en bra helhet. Stadens invånare har många olika behov och livssituationer - därför är det viktigt att ta in olika perspektiv och lyssna på röster från hela staden när vi planerar och bygger. Inom stadsutvecklingen arbetar vi för att stärka sociala aspekter och barnperspektivet när miljöer planeras. Vi eftersträvar en inkluderande stad med goda livschanser för alla göteborgare, en stad med möjligheter till deltagande och en stad med social sammanhållning.