Socialt hållbar utveckling och barnperspektiv

När en plats planläggs ska många olika intressen tillsammans skapa en bra helhet. Stadens invånare har många olika behov och livssituationer och det är viktigt att ta in olika perspektiv från hela staden när vi planerar och bygger. Inom stadsutvecklingen arbetar vi för att stärka sociala aspekter och barnperspektivet när miljöer planeras.

All stadsplanering behöver utgå från människor, både från dem som idag lever och verkar på en plats, och från dem som i framtiden kommer att använda stadsmiljön.

På denna sida beskrivs arbetsmodellerna barnkonsekvensanalys (BKA) och social konsekvensanalys (SKA).

Det var först med miljonprogrammet år 1965–1975 som samhällsforskare och media på allvar uppmärksammade segregationen i Sverige.